Άρθρο 15 Ειδική αποζημίωση οργάνων των Γενικών Απογραφών

 

1. Κατά παρέκκλιση των ορίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος της ειδικής αποζημίωσης κατά μήνα, συνεδρίαση, αυτοψία και επεξεργαζόμενη μονάδα, κατά περίπτωση, για τα συλλογικά όργανα που απασχολούνται στις εργασίες προετοιμασίας, διενέργειας και επεξεργασίας των στοιχείων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ.
Στις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου προσδιορίζονται:
α) οι εργασίες που υλοποιούνται,
β) ο χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσής τους,
γ) ο τρόπος αποζημίωσής τους (κατά μήνα, συνεδρίαση, αυτοψία και επεξεργαζόμενη μονάδα),
δ) ο μέγιστος αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται ανά εργασία,
ε) το ύψος της ειδικής αποζημίωσης κατά μήνα, συνεδρίαση, αυτοψία και επεξεργαζόμενη μονάδα.

2. Η απασχόληση αφορά σε εργασία που παρέχεται πέραν του κανονικού ωραρίου δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και Σάββατα, Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας.

3. Στις περιπτώσεις καταβολής της ειδικής αποζημίωσης του παρόντος, για το χρονικό διάστημα που αυτή αφορά, δεν καταβάλλεται η αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

4. Η δαπάνη του παρόντος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκάστοτε Προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

5. Η απασχόληση των υπαλλήλων κατά τα ανωτέρω, δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης εργασίας και δεν εμπίπτει στον περιορισμό του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65).