Άρθρο 18 Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο

 

1. Από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της Απογραφής Γ-Κ δημιουργείται Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο, προκειμένου η ΕΛ.ΣΤΑΤ. να ανταποκρίνεται στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της. Επιπρόσθετα το Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο είναι το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών στον τομέα της γεωργίας-κτηνοτροφίας.

2. Στην ενδιάμεση περίοδο μεταξύ δύο Απογραφών Γ-Κ, το Μητρώο ενημερώνεται από τις δειγματοληπτικές γεωργικές και κτηνοτροφικές έρευνες που διενεργεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και από πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε διοικητικά αρχεία και μητρώα που τηρούνται από άλλους φορείς, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

3. Με αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζονται οι διαδικασίες δημιουργίας του Γεωργικού Μητρώου, ο τρόπος ενημέρωσης των μεταβλητών, καθώς και οι διοικητικές και άλλες πηγές που θα χρησιμοποιήσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τις διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές και τα προβλεπόμενα από την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την ασφαλή διαχείριση του Στατιστικού Γεωργικού Μητρώου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.