Κεφάλαιο Γ΄ Συλλογή στοιχείων και όργανα Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών και Γεωργίας- Κτηνοτροφίας Άρθρο 9 Διενέργεια – Συλλογή στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ

 

1. Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών διενεργείται με βάση τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και τις ισχύουσες Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

2. Η Απογραφή Κτιρίων διενεργείται για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση, καθώς και για την κατάρτιση στατιστικού μητρώου κτιρίων.

3. Για τις ανάγκες των Απογραφών ΚΠΚ, η Χώρα διαιρείται σε Εποπτείες. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζονται ο αριθμός των Εποπτειών, με βάση κριτήρια, όπως η διοικητική διαίρεση της Χώρας, το πλήθος των κτιρίων και των κατοικιών των Απογραφών έτους 2011, καθώς και η έκταση και οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Η συλλογή των στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ γίνεται κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και, όπου απαιτηθεί, με ειδικά έντυπα ερωτηματολόγια ανά Απογραφή. Ειδικότερα, η συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής και, στην περίπτωση που η αυτοαπογραφή δεν είναι δυνατή, η απογραφή γίνεται με προσωπική συνέντευξη, με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Η ψηφιοποίηση των στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ γίνεται μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ειδικά διαμορφωμένη ασφαλή βάση της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

 • Οι προτάσεις μας αποσκοπούν στην ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή των Ελλήνων και Ελληνίδων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στις απογραφές καθώς και στην ανάπτυξη δεδομένων που δύνανται να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν τα ανθρώπινα και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των Ελλήνων και Ελληνίδων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όπως άλλωστε η εθνική νομοθεσία υπαγορεύει, το Κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει και η χώρα μας έχει δεσμευτεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Για την Ε.Σ.Α.μεΑ. και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα της χώρας, η απουσία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από τις στατιστικές συνεπάγεται την απουσία τους από τις πολιτικές.
  Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:
  -την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4488/2017 -κατ’ απαίτηση του άρθρου 31 «Στατιστικές και συγκέντρωση δεδομένων» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων με τον ν.4074/2012- σύμφωνα με την οποία «3. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και φορείς που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, καθώς και με τα εμπόδια που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού των ως άνω στατιστικών και της διάχυσης των παραγόμενων δεδομένων τελούν σε διαβούλευση με το Παρατηρητήριο για τα Θέματα Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)»,
  – την παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.4488/2017, σύμφωνα με την οποία «1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές (οφείλουν να) εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες. Για το σκοπό αυτόν: […] β) υιοθετούν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα αναπηρίας, όπως αυτοί καθορίζονται από αρμόδια διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να καθίσταται δυνατή η μέτρηση και η αξιολόγηση της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας, γ) συλλέγουν και τηρούν επιμέρους στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία ως προς τους τομείς ευθύνης τους»,
  – τον ν.4727/2020, και δη: α) την παρ. 4 του άρθρου 3, σύμφωνα με την οποία «4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν τις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία. Η εφαρμογή υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά» και β) το «Κεφαλαίο Η – Ψηφιακή Προσβασιμότητα (ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημοσίου Τομέα)»,
  – την υπ. αρ. πρωτ. Απόφαση Φ.40.4/1/989 της 10.04.2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κύρωση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», Παράρτημα Ι: «Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης», κεφ. 7- «Προσβασιμότητα», όπου επιβάλλεται μεταξύ άλλων ότι «οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο των οδηγιών για την προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον ΑΑ»,
  – τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης που προτρέπει στην υιοθέτηση των συστάσεων της Συνδιάσκεψης Ευρωπαίων Στατιστικολόγων για τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης (βλ. https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendations_English.pdf) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται υπόδειξη για την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στις γενικές απογραφές πληθυσμού μέσω του σύντομου ερωτηματολογίου των 6 ερωτήσεων για την αναπηρία της Ομάδας Ουάσιγκτον (Washington Group on Disability Statistics),
  -το γεγονός ότι η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, συνεπώς και του άρθρου 31 αυτής, καθίσταται -σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2019 «σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» (2010/48/ΕΕ) (βλ. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&from=EN) – αναγκαία και υποχρεωτική συνθήκη για την εκταμίευση του συνόλου των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Πιο συγκριμένα, στο Παράρτημα ΙΙΙ του υπό διαπραγμάτευση Κοινού Κανονισμού Διατάξεων για την προγραμματική περιόδου 2021-2027 περιλαμβάνεται ο οριζόντιος αναγκαίος πρόσφορος όρος που αφορά στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (UNCRPD) από τα κράτη μέλη, στον οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται το εξής: «A national framework for implementing to ensure implementation of the UNCRPD is in place that includes: 1. Objectives with measurable goals, data collection and monitoring mechanisms»,
  -τις παρ. 46 και 47 των Τελικών Παρατηρήσεων και Συστάσεων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (βλ. https://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/4442-i-e-s-a-mea-dimosieyei-tis-telikes-systaseis-tis-epitropis-toy-oie-pros-tin-ellada-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria) αναφορικά με το άρθρο 31 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 29.10.2019, στις οποίες αναφέρονται τα εξής:
  «47. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το ότι η συλλογή στοιχείων για τα άτομα με αναπηρία από το Συμβαλλόμενο Κράτος […] στηρίζεται κυρίως στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας και για το ότι η συλλογή των στοιχείων είναι κατακερματισμένη, μη συστηματική και ελλιπής, καθώς και δεν είναι απολύτως επαρκής ώστε να κατανοηθεί η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών. Η Επιτροπή, επίσης, ανησυχεί και για το ότι το Συμβαλλόμενο Κράτος δεν έχει υιοθετήσει τη μεθοδολογία του Σύντομου Ερωτηματολογίου για την Αναπηρία της Ομάδας Ουάσιγκτον (Washington Group on Disability Statistics).
  48. Λαμβάνοντας υπόψη τον υποστόχο 17.18 των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβαλλόμενο Κράτος να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και συλλογής δεδομένων, σύμφωνα με όσα ορίζει η Σύμβαση. Επιπλέον η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος συστηματικά να συλλέγει, αναλύει και διαχέει στοιχεία για τα άτομα με αναπηρία, με κατανομή ανά φύλο, ηλικία, εθνικότητα, είδος αναπηρίας, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, απασχόληση και τόπο διαμονής, καθώς και για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, με βάση τη μεθοδολογία του Σύντομου Ερωτηματολογίου για την Αναπηρία της Ομάδας Ουάσιγκτον.»,
  -τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030, οι οποίοι συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τα άτομα με αναπηρία (ήτοι ως μια εκ των ομάδων που αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά εμπόδια) (βλ. https://www.paratiritirioanapirias.gr/storage/app/uploads/public/5d3/0b4/b6d/5d30b4b6da0d2650754571.pdf) , το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την Ατζέντα 2030 στο οποίο περιλαμβάνεται σύσταση για την ανάλυση όλων των δεικτών παρακολούθησης αυτής και στη βάση της αναπηρίας, καθώς και το γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο η συμπερίληψη της αναπηρίας στα στατιστικά δεδομένα παρακολούθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξη είναι ανύπαρκτη (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εθελοντική έκθεση που υπέβαλε η Ελλάδα στον ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2018, στην οποία δεν περιλαμβάνονται στατιστικά δεδομένα για τα άτομα με αναπηρία),

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τα εξής:
  1. Την προσθήκη νέου Άρθρου 18Α με τίτλο «Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3832/2010- Συμμετοχή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ.)» ως ακολούθως:
  «Άρθρο 18Α-Συμμετοχή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ.)
  Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3832/2012 -όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα- τροποποιείται ως ακολούθως:
  2. Η ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ. συγκροτείται από δεκαοκτώ μέλη (18) μέλη με δικαίωμα ψήφου που στον κύκλο εργασιών τους αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία ως χρήστες.
  Κάθε ένα από τα μέλη, με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύεται αντίστοιχα από:
  α) τη Βουλή των Ελλήνων,
  β) την Κυβέρνηση της Ελλάδος,
  γ) την Τράπεζα της Ελλάδος,
  δ) την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
  ε) το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο,
  στ) το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.),
  ζ) την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,
  η) το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
  θ) την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.),
  ι)το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.),
  ια) το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.),
  ιβ) την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),
  ιγ) την Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
  ιδ) το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.),
  ιε) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση -Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις (DG ECFIN),
  ιστ) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και
  ιζ) την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Στατιστικές (European Statistical Advisory Committee).
  ιη) το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία «ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.»

  Αιτιολόγηση: Η συμμετοχή του Ινστιτούτου της Ε.Σ.Α.μεΑ. («ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.») στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ.) συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ορθής ενσωμάτωσης της δικαιωματικής οπτικής της αναπηρίας στο σύνολο των εθνικών ερευνών και γενικών απογραφών του πληθυσμού.
  2. Την προσθήκη νέου Άρθρου 18Β με τίτλο «Στατιστικό Μητρώο Θεμάτων Αναπηρίας – Τμήμα Θεμάτων Αναπηρίας» ως ακολούθως:
  «Άρθρο 18Β «Στατιστικό Μητρώο Θεμάτων Αναπηρίας-Τμήμα Θεμάτων Αναπηρίας
  1. Δημιουργείται Μητρώο Θεμάτων Αναπηρίας από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων των Απογραφών ΚΠΚ που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν.
  2. Το Μητρώο Θεμάτων Αναπηρίας, πέραν των στοιχείων των απογραφών ΚΠΚ, θα συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από γενικές και ειδικές έρευνες και αφορούν στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, σε εφαρμογή του άρθρου 31 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες-ν.4074/2012 (Α’ 88) και της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4488/2017 (Α’ 137).
  3. Προς τούτο σε όλες τις έρευνες γενικού πληθυσμού ενσωματώνεται ο δείκτης GALI (Global Activity Limitation Index), καθώς και το σύντομο ερωτηματολόγιο των 6 ερωτήσεων για την αναπηρία της ομάδας Ουάσιγκτον (Washington Group on Disability Statistics).
  4. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και επεξεργασίας των παραπάνω στατιστικών στοιχείων και λοιπών εξειδικευμένων μεταβλητών που θα εντάσσονται σε γενικές έρευνες ή/και ειδικών ερευνών που τυχόν αναπτυχθούν, καθώς και της διάχυσης των παραγόμενων δεδομένων, δημιουργείται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τμήμα Θεμάτων Αναπηρίας, το οποίο θα βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση και συνεργασία με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4488/2017 (Α’ 137), και με το Ινστιτούτο αυτής «ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.».
  5. Με αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθορίζονται οι διαδικασίες δημιουργίας του Μητρώου και του Τμήματος του παρόντος άρθρου, η ένταξη του Τμήματος Θεμάτων Αναπηρίας στο οργανόγραμμα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και η στελέχωση αυτού, οι σχετικές με την αναπηρία μεταβλητές και ο τρόπος ενημέρωσής τους, καθώς και οι διοικητικές και άλλες πηγές που θα χρησιμοποιήσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια με την οργάνωση και λειτουργία αυτών.
  6. Οι φορείς που διαθέτουν στοιχεία σχετικά με θέματα ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους υποχρεούνται να παρέχουν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. τα απαιτούμενα δεδομένα για την ενημέρωση του αντίστοιχου στατιστικού μητρώου θεμάτων αναπηρίας, σε εφαρμογή της παρ. γ του άρθρου 62 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).
  7. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τις διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές και τα προβλεπόμενα από την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την ασφαλή διαχείριση του στατιστικού μητρώου θεμάτων αναπηρίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»
  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη προσθήκη κρίνεται αναγκαία ώστε να συλλέγονται αξιόπιστα στοιχεία για την παρακολούθηση δεικτών σχετικών με: τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020 που αναμένεται άμεσα να ολοκληρωθεί, το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όπως άλλωστε η εθνική νομοθεσία υπαγορεύει, το Κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει και η χώρα μας έχει δεσμευτεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  3. Το Άρθρο 9 «Διενέργεια-Συλλογή στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ» να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών διενεργείται με βάση τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και τις ισχύουσες Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών.
  2. Η Απογραφή Κτιρίων διενεργείται για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση, καθώς και για την κατάρτιση στατιστικού μητρώου κτιρίων.
  3. Για τις ανάγκες των Απογραφών ΚΠΚ, η Χώρα διαιρείται σε Εποπτείες. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζονται ο αριθμός των Εποπτειών, με βάση κριτήρια, όπως η διοικητική διαίρεση της Χώρας, το πλήθος των κτιρίων και των κατοικιών των Απογραφών έτους 2011, καθώς και η έκταση και οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
  Η συλλογή των στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ γίνεται κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών προσβάσιμων σε όλους και, όπου απαιτηθεί, με ειδικά έντυπα ερωτηματολόγια σε συμβατικές και προσβάσιμες μορφές ανά Απογραφή. Ειδικότερα, η συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών γίνεται μέσω προσβάσιμης σε όλους ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής και, στην περίπτωση που η αυτοαπογραφή δεν είναι δυνατή, η απογραφή γίνεται με προσωπική συνέντευξη, με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και την παροχή ζωντανής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν.4074/2012) όπου απαιτείται. Η ψηφιοποίηση των στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ γίνεται μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ειδικά διαμορφωμένη ασφαλή βάση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.»

  Αιτιολόγηση: Η ηλεκτρονική εφαρμογή της αυτοαπογραφής, όπως άλλωστε η εθνική νομοθεσία επιβάλλει, πρέπει είναι συμβατή με το πρότυπο προσβασιμότητας «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον ΑΑ» ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη σε όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία. Ειδική μέριμνα δε πρέπει να ληφθεί για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις στην περίπτωση που δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, είτε λόγω της αναπηρίας τους είτε λόγω μη δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο ή /και έλλειψης των αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων ή/και του απαραιτήτου εξοπλισμού, οπότε είναι αναγκαία η διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης. Απαιτείται δε η εφαρμογή των αναγκαίων προσαρμογών και υποστήριξης, η παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα κ.α.