Άρθρο 7 Πεδίο εφαρμογής της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας

 

1. Η Απογραφή Γ-Κ διενεργείται σε όλες τις γεωργικές, κτηνοτροφικές ή μικτές γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Χώρας, ανεξάρτητα από:
α) τη νομική μορφή της εκμετάλλευσης,
β) τον τόπο διαμονής του κατόχου της ή τον τόπο όπου βρίσκονται οι εκτάσεις ή τα ζώα της εκμετάλλευσης (αστικές, ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές).

2. Αντικείμενο της Απογραφής Γ-Κ αποτελεί κάθε εκμετάλλευση της οποίας ο κάτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα): εκμεταλλεύεται τουλάχιστον πενήντα (50) στρέμματα χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ή είκοσι (20) στρέμματα αρόσιμη γη ή πέντε (5) στρέμματα πατάτες ή πέντε (5) στρέμματα νωπά λαχανικά και φράουλες ή δύο (2) στρέμματα αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά, άνθη και καλλωπιστικά φυτά, σπόρους για σπορά και φυτάρια, καθώς και φυτώρια ή τρία (3) στρέμματα οπωροφόρα ή ένα (1) στρέμμα αμπελώνες ή τρία (3) στρέμματα ελαιόδεντρα ή εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (0,1 στρέμμα) θερμοκήπια ή εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα καλλιεργούμενα μανιτάρια, ανεξάρτητα από τους τίτλους ιδιοκτησίας και τον τόπο που βρίσκεται, ή β) εκμεταλλεύεται ιδιόκτητα ζώα που αντιστοιχούν σε 1,7 μονάδες ζωικού κεφαλαίου.
Για τις εκμεταλλεύσεις που είναι μικρότερες των ανωτέρω ορίων διενεργείται δειγματοληπτική έρευνα.