Άρθρο 12 Ειδικότερες ρυθμίσεις για τα όργανα των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ

 

1. Με αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συγκροτούνται όλα τα συλλογικά όργανα των Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και ρυθμίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους.

Συλλογικά όργανα είναι ειδικότερα:
α) Η Ανώτερη Εποπτεία που απαρτίζεται από τους Ανώτερους Επόπτες.
β) Εποπτείες των Γενικών Απογραφών που αποτελούνται από τον αρμόδιο Επόπτη και Βοηθούς Επόπτες.
γ) Ομάδες Έργου των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ,
δ) Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας (ΠΟΕ) των Απογραφών ΚΠΚ, σύμφωνα με την παρ. 2,
ε) Ομάδες Εργασίας (Περιφερειακές και Δημοτικές) της Απογραφής Γ-Κ, σύμφωνα με την παρ. 3,
στ) Λοιπές ομάδες εργασίας, σύμφωνα με την περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 11.

Η επιλογή των μελών των οργάνων της παρούσας που δεν είναι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους φορείς προέλευσής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στα μέλη των συλλογικών οργάνων καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Η δαπάνη της παρούσας καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 21 ν. 4354/2015 (Α΄176), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος.

2 α. Για τη διενέργεια των Απογραφών ΚΠΚ στην έδρα κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής (ΠΥΣ) συγκροτείται Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας (ΠΟΕ), με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό των αυτοτελών οικισμών κάθε Δήμου. Στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται τέσσερις (4) ΠΟΕ. Οι ΠΟΕ απαρτίζονται από τον Προϊστάμενο της ΠΥΣ ή άλλον υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄, με αρμοδιότητα σε θέματα ΟΤΑ, ως μέλος, έναν μηχανικό της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ που υπηρετεί στην έδρα της ΠΥΣ, ως μέλος, καθώς και τον γραμματέα της ΠΟΕ, ο οποίος είναι υπάλληλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Οι ΠΟΕ επιλαμβάνονται κάθε θέματος σχετικού με την παρακολούθηση της διαδικασίας αναγνώρισης, συγχώνευσης ή κατάργησης των αυτοτελών οικισμών κατά Κοινότητα των Δήμων αρμοδιότητάς τους.
β. Για τη διενέργεια των Απογραφών ΚΠΚ για την περιοχή του Αγίου Όρους, συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ομάδα Εργασίας, η οποία απαρτίζεται από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, ως Πρόεδρο, και μέλη τον Γραμματέα της Διοίκησης Αγίου Όρους και τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος του Αγίου Όρους ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος της ΠΥΣ Χαλκιδικής. Γραμματέας της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Γραμματέας της Ιεράς Κοινότητας, ο οποίος προτείνεται από την Ιερά Κοινότητα. Η Ομάδα Εργασίας της περιοχής του Αγίου Όρους έχει τις ίδιες αρμοδιότητες και το ίδιο έργο με τις ΠΟΕ των λοιπών περιοχών της Χώρας.

3.α. Για τη διενέργεια της Απογραφής Γ-Κ στην έδρα κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής (ΠΥΣ) συγκροτείται Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας, με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η οποία συμβάλλει στην οργάνωση και διενέργειά της εντός της περιοχής αρμοδιότητας της. Οι Περιφερειακές Ομάδες απαρτίζονται από τον Προϊστάμενο της ΠΥΣ ή άλλο υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έναν (1) γεωπόνο της Περιφέρειας που υπηρετεί στην έδρα της ΠΥΣ.
β. Για τη διενέργεια της Απογραφής Γ-Κ, με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συγκροτείται σε κάθε Δημοτική Ενότητα της Χώρας Ομάδα Εργασίας, η οποία συνδράμει στο έργο της Απογραφής Γ-Κ και συγκεκριμένα στην ενημέρωση του Στατιστικού Μητρώου Γεωργικών και Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Απαρτίζεται από υπαλλήλους των Δήμων, εκπροσώπους Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και άλλα άτομα που έχουν γνώση σχετικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις των αντίστοιχων Δημοτικών Ενοτήτων.

4. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής των οργάνων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 11, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η εμπειρία σε στατιστικές έρευνες, η εντοπιότητα, οι γενικές γνώσεις-δεξιότητες, και οι σχετικές λεπτομέρειες που άπτονται αυτών των θεμάτων.

5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), η επιλογή των οργάνων της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 11, γίνεται κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Μετά την ηλεκτρονική αποδοχή εκ μέρους των επιλεγέντων, ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εκδίδει απόφαση ορισμού των εν λόγω οργάνων. Η απόφαση αναφέρει τα απαραίτητα για την ταυτοποίηση και την απογραφή τους στο Ενιαίο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ στοιχεία, εφόσον απαιτείται. Περίληψη της απόφασης ορισμού αναρτάται στον δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τα όργανα του πρώτου εδαφίου που είναι υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, μπορούν να απασχοληθούν ως Τομεάρχες/Απογραφείς/Συνοδοί-Διερμηνείς χωρίς να απαιτείται πρότερη έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα τους.