Κεφάλαιο E΄ Θέματα μεταπογραφικών εργασιών Άρθρο 16 Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ

 

1. α. Τα στοιχεία των Απογραφών ΚΠΚ, καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές των κτιρίων, των κατοικιών και των ατόμων που απογράφονται.
β. Τα στοιχεία της Απογραφής Γ-Κ καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές που συγκεντρώνονται ανά εκμετάλλευση.

2. Κάθε βάση δεδομένων της παρ. 1 τηρείται σε αποκλειστικό εξυπηρετητή εντός του εσωτερικού δικτύου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που είναι ειδικά κρυπτογραφημένος, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στη βάση ή στις πληροφορίες που περιέχει μόνο μέσω του λογισμικού διαχείρισης της βάσης. Λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου τα αρχεία της ανωτέρω βάσης να είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων και τα παρασχεθέντα δεδομένα να προστατεύονται από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία. Στις βάσεις δεδομένων έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, περιλαμβανομένων των διαχειριστών αυτών, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Τα έντυπα ερωτηματολόγια και οι κάθε είδους έντυπες καταστάσεις που συμπληρώνονται κατά τη διενέργεια των Απογραφών ΚΠΚ καταστρέφονται εντός δύο (2) ετών από τη διαβίβαση των οριστικών αποτελεσμάτων στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (European Statistical Office/Eurostat) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.