Άρθρο 14 Αποζημίωση Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών-Διερμηνέων

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που λαμβάνουν τα όργανα της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 11.

2. Τα ανωτέρω όργανα υπάγονται στον ν. 4308/2014 (Α΄251) ή στα άρθρα 36, 39 και 41 του ν. 4387/2016 (Α΄85) . Τα όργανα που δεν εκδίδουν τιμολόγιο, αμείβονται με τίτλο κτήσης σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4509/2017 (Α΄201).
Τα όργανα του παρόντος που διακόπτουν μονομερώς τη συνεργασία τους με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν δικαιούνται κανενός είδους αποζημίωση. Στην περίπτωση που η διακοπή οφείλεται σε λόγους για τους οποίους τα ως άνω όργανα δεν υπέχουν ευθύνη, μετά από την πιστοποίηση του αρμόδιου Επόπτη, αποζημιώνονται για το μέρος της εργασίας που έχουν ολοκληρώσει, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ..