Άρθρο 8 Χρόνος διεξαγωγής της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και αναφοράς των στοιχείων

 

1. Η οργάνωση της Απογραφής Γ-Κ, η συλλογή των στοιχείων, η επεξεργασία τους και η διάχυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται κατά τα έτη 2021 και 2022. Η περίοδος συλλογής των στοιχείων διαρκεί τρείς (3) μήνες. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζεται ο ακριβής χρόνος συλλογής των στοιχείων.

2. Ως χρόνος αναφοράς των στοιχείων της Απογραφής Γ-Κ ορίζεται η δωδεκάμηνη περίοδος από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Εξαιρούνται τα στοιχεία που αφορούν στο Ζωικό Κεφάλαιο, για τα οποία ως ημερομηνία αναφοράς ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2020.