Κεφάλαιο ΣΤ΄ Λοιπές ρυθμίσεις Άρθρο 19 Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων

 

1. Για τις Απογραφές ΚΠΚ με αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθορίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες που αφορούν:
α) στη διενέργεια πιλοτικών ερευνών,
β) στη διαδικασία καθορισμού και έγκρισης των αυτοτελών οικισμών,
γ) στον τύπο, τη μορφή και τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και των λοιπών βοηθητικών εντύπων, καθώς και των οδηγιών που απαιτούνται για τη συμπλήρωσή τους,
δ) στη διενέργεια έρευνας κάλυψης,
ε) στον τρόπο της επεξεργασίας των στοιχείων των ερωτηματολογίων και,
στ) σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με την προπαρασκευή, οργάνωση, διενέργεια των παραπάνω Απογραφών ΚΠΚ, τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους και την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι που περιλαμβάνει τις μεταβλητές των Απογραφών ΚΠΚ.

2. Με αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες για κάθε θέμα σχετικό με την προπαρασκευή, την οργάνωση, τη διενέργεια και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Γ-Κ. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙ που περιλαμβάνει τις μεταβλητές της Απογραφής Γ-Κ.