Άρθρο 11 Όργανα Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ

 

1. Για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ, πλέον των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μπορεί να απασχολούνται ιδιώτες, υπάλληλοι της κεντρικής διοίκησης, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

2. Τα όργανα των Γενικών Απογραφών είναι οι Ανώτεροι Επόπτες, οι Επόπτες, οι Βοηθοί Επόπτες, οι Τομεάρχες (μόνο για τις Απογραφές ΚΠΚ), οι Απογραφείς, οι Συνοδοί-Διερμηνείς και οι πάσης φύσεως ομάδες εργασίας.
α) Οι Ανώτεροι Επόπτες είναι ανώτεροι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έργο τους είναι ο συντονισμός και η εποπτεία του έργου των Εποπτών και Βοηθών Εποπτών στις Εποπτείες αρμοδιότητάς τους και η εισήγηση των απαραίτητων, κατά περίπτωση, μέτρων.
β) Οι Επόπτες είναι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Έργο τους είναι η οργάνωση και διεκπεραίωση των προπαρασκευαστικών, απογραφικών και μεταπογραφικών εργασιών στην Εποπτεία τους.
γ) Οι Βοηθοί Επόπτες είναι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίοι συνδράμουν το έργο των Εποπτών και εποπτεύουν για μεν τις Απογραφές ΚΠΚ τους Τομεάρχες αρμοδιότητάς τους, για δε την Απογραφή Γ-Κ τους Απογραφείς αρμοδιότητάς τους.
δ) Οι Τομεάρχες, οι Απογραφείς (Τακτικοί, Ειδικοί και Εφεδρικοί) και οι Συνοδοί-Διερμηνείς είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της κεντρικής διοίκησης, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας. Κατ’ εξαίρεση, οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ειδικοί απογραφείς στα Ειδικά Απογραφικά Τμήματα και στην περιοχή του Αγίου Όρους. Οι Συνοδοί-Διερμηνείς συνδράμουν στο έργο των Τομεαρχών και Απογραφέων στις περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας, προκειμένου να διευκολύνεται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορούν να καλύπτουν ανάγκες συλλογής στοιχείων, όταν και όπου αυτές προκύπτουν, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
Ειδικότερα, για τη διενέργεια των Απογραφών ΚΠΚ:
(δα) Έργο των Τομεαρχών είναι η διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και η εποπτεία, η υποβοήθηση και η μέριμνα για την ολοκλήρωση του έργου των Απογραφέων αρμοδιότητάς τους.
(δβ) Έργο των Απογραφέων είναι η διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ειδικότερα για τη διενέργεια της Απογραφής Γ-Κ έργο των Απογραφέων είναι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της Απογραφής σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ε) Οι Ομάδες Έργου (ΟΕ) των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ απαρτίζονται από υπαλλήλους των συναρμόδιων Διευθύνσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Έργο τους είναι ο συντονισμός των εργασιών οργάνωσης, διενέργειας, επεξεργασίας των στοιχείων και διάχυσης των αποτελεσμάτων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ, η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των διαφόρων σταδίων τους, σύμφωνα με τα τεθέντα χρονοδιαγράμματα και η επίλυση προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν.
στ) Λοιπές ομάδες εργασίας που απαρτίζονται από υπαλλήλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή και υπαλλήλους άλλων δημοσίων υπηρεσιών (της Κεντρικής Διοίκησης, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών), με σκοπό την υποστήριξη των πάσης φύσεως εργασιών των Γενικών Απογραφών.

 • 4. Το εδάφιο δ) της παρ. 2 του Άρθρου 11 «Όργανα Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ, πλέον των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μπορεί να απασχολούνται ιδιώτες, υπάλληλοι της κεντρικής διοίκησης, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
  2. Τα όργανα των Γενικών Απογραφών είναι οι Ανώτεροι Επόπτες, οι Επόπτες, οι Βοηθοί Επόπτες, οι
  Τομεάρχες (μόνο για τις Απογραφές ΚΠΚ), οι Απογραφείς, οι Συνοδοί-Διερμηνείς και οι πάσης φύσεως ομάδες εργασίας.
  α) Οι Ανώτεροι Επόπτες […].
  δ) Οι Τομεάρχες, οι Απογραφείς (Τακτικοί, Ειδικοί και Εφεδρικοί) και οι Συνοδοί-Διερμηνείς, συμπεριλαμβανομένων των διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας, είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της κεντρικής διοίκησης, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. […]»

  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προσθήκη βασίζεται στις πρόνοιες που προτείναμε να συμπεριληφθούν στο άρθρο 9 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου.