Άρθρο 4 Χρόνος διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ

 

1. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) διενεργεί κατά το έτος 2021 τις Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών.

2. Η οργάνωση των Απογραφών ΚΠΚ, η συλλογή των στοιχείων, η επεξεργασία τους και η διάχυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται την περίοδο από το έτος 2021 έως το έτος 2024.

3. Ο ακριβής χρόνος διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ, καθώς και η περίοδος συλλογής των σχετικών στοιχείων καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ 2021, διενεργείται η διαδικασία του καθορισμού των αυτοτελών οικισμών όλων των Δήμων της Χώρας.

5. Από το έτος 2021, διενεργούνται οι εργασίες ονοματοθεσίας οδών και πλατειών από τους Δήμους της Χώρας.

6. Πριν από τη διενέργεια των Απογραφών ΚΠΚ, δύναται να πραγματοποιηθεί ειδική πιλοτική έρευνα.

Μετά το πέρας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών διενεργείται δειγματοληπτική έρευνα κάλυψης, με σκοπό την εκτίμηση του ποσοστού των μη απογραφέντων ατόμων (σφάλμα κάλυψης) και την αξιολόγηση της ποιότητας των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών των απογραφέντων ατόμων.