Άρθρο 21

Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2992/2002.