Άρθρο 05 – Αδειοδότηση ΟΕΕ

1. Για τη σύσταση ΟΕΕ του παρόντος νόμου απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Προκειμένου να λάβει άδεια σύστασης ΟΕΕ του παρόντος νόμου , ο διαχειριστής του υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Ελληνική γλώσσα, πέραν της αιτήσεως για τη χορήγηση της άδειας, τα παρακάτω:
α. κανονισμό του ΟΕΕ ,υπογεγραμμένο από τον διαχειριστή και το θεματοφύλακα,
β. τα στοιχεία των προσώπων του διαχειριστή, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του ΟΕΕ,
γ. δήλωση του διαχειριστή ότι αποδέχεται τη διαχείριση του ΟΕΕ,
δ. δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος ,και
ε. δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του ΟΕΕ, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

3. Ο διαχειριστής του άρθρου 4 συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος οι οποίες διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των ΟΕΕ με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου.

4. Δεν αδειοδοτείται ΟΕΕ του παρόντος νόμου χωρίς προηγούμενη έγκριση του κανονισμού του ως προς τη νομιμότητα αυτού, του θεματοφύλακά του και του διαχειριστή.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια σύστασης ΟΕΕ του παρόντος νόμου εάν:

α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4,

β) ο θεματοφύλακας του ΟΕΕ δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, του ν. 4209/2013 ή / και του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013,

γ) τα πρόσωπα που πραγματικά διεξάγουν τις εργασίες του διαχειριστή δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαρκή επαγγελματική εμπειρία, μεταξύ άλλων, και σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδυτικές στρατηγικές του υπό σύσταση ΟΕΕ,
δ) ο κανονισμός του ΟΕΕ δεν επιτρέπει τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα,
ε) ο κανονισμός του ΟΕΕ δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 6.
6. Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ του παρόντος νόμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο διαχειριστής του υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν από την ως άνω βεβαίωση του θεματοφύλακα προκύπτει ότι δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του αρχικού ενεργητικού του ΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασης του ΟΕΕ.
7. Απαγορεύεται η διάθεση και η διαφήμιση των μεριδίων ΟΕΕ του παρόντος νόμου, πριν από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.