Άρθρο 05 – Αδειοδότηση ΟΕΕ

1. Για τη σύσταση ΟΕΕ του παρόντος νόμου απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Προκειμένου να λάβει άδεια σύστασης ΟΕΕ του παρόντος νόμου , ο διαχειριστής του υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Ελληνική γλώσσα, πέραν της αιτήσεως για τη χορήγηση της άδειας, τα παρακάτω:
α. κανονισμό του ΟΕΕ ,υπογεγραμμένο από τον διαχειριστή και το θεματοφύλακα,
β. τα στοιχεία των προσώπων του διαχειριστή, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του ΟΕΕ,
γ. δήλωση του διαχειριστή ότι αποδέχεται τη διαχείριση του ΟΕΕ,
δ. δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος ,και
ε. δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του ΟΕΕ, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

3. Ο διαχειριστής του άρθρου 4 συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος οι οποίες διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των ΟΕΕ με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου.

4. Δεν αδειοδοτείται ΟΕΕ του παρόντος νόμου χωρίς προηγούμενη έγκριση του κανονισμού του ως προς τη νομιμότητα αυτού, του θεματοφύλακά του και του διαχειριστή.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια σύστασης ΟΕΕ του παρόντος νόμου εάν:

α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4,

β) ο θεματοφύλακας του ΟΕΕ δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, του ν. 4209/2013 ή / και του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013,

γ) τα πρόσωπα που πραγματικά διεξάγουν τις εργασίες του διαχειριστή δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαρκή επαγγελματική εμπειρία, μεταξύ άλλων, και σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδυτικές στρατηγικές του υπό σύσταση ΟΕΕ,
δ) ο κανονισμός του ΟΕΕ δεν επιτρέπει τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα,
ε) ο κανονισμός του ΟΕΕ δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 6.
6. Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ του παρόντος νόμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο διαχειριστής του υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν από την ως άνω βεβαίωση του θεματοφύλακα προκύπτει ότι δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του αρχικού ενεργητικού του ΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασης του ΟΕΕ.
7. Απαγορεύεται η διάθεση και η διαφήμιση των μεριδίων ΟΕΕ του παρόντος νόμου, πριν από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».