Άρθρο 03 – Επενδυτικά τμήματα

1. ΟΕΕ του παρόντος μπορεί να συσταθεί με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα, κάθε ένα εκ των οποίων αδειοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 5, θεωρείται ως αυτοτελής ΟΕΕ και αντιστοιχεί σε ξεχωριστό τμήμα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ.
2. Κάθε επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ του παρόντος εκδίδει μερίδια που αντιστοιχούν στα περιουσιακά στοιχεία που συγκροτούν το συγκεκριμένο τμήμα. Η αξία των μεριδίων μπορεί να διαφέρει ανά επενδυτικό τμήμα.
3.Ο κανονισμός του ΟΕΕ του παρόντος περιλαμβάνει σχετική αναφορά σε περίπτωση λειτουργίας περισσότερων επενδυτικών τμημάτων. Το πληροφοριακό υλικό του άρθρου 17 περιλαμβάνει περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής κάθε επενδυτικού τμήματος.
4.Τα δικαιώματα των μεριδιούχων ενός επενδυτικού τμήματος περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία αυτού του επενδυτικού τμήματος.
5.Ένα επενδυτικό τμήμα ΟΕΕ του παρόντος κεφαλαίου μπορεί να επενδύει σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΕΕ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το άλλο τμήμα στο οποίο επενδύει ένα επενδυτικό τμήμα, δεν επιτρέπεται να επενδύει με τη σειρά του στο επενδυτικό αυτό τμήμα που έχει προβεί στην επένδυση σε αυτό,
β) η δυνατότητα επένδυσης σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ πρέπει να προβλέπεται ρητά στον Κανονισμό του ΟΕΕ,
γ) Η επένδυση σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% και η επένδυση σε άλλα επενδυτικά τμήματα του ίδιου ΟΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 30% της περιουσίας του τμήματος που προβαίνει στην επένδυση,
δ) Κάθε επένδυση σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ αναγράφεται αναλυτικά στην ετήσια έκθεση του τμήματος του ΟΕΕ που πραγματοποίησε την επένδυση,
ε) Η επένδυση ενός επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕ σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ δεν ζημιώνει τα συμφέροντα των μεριδιούχων των εν λόγω επενδυτικών τμημάτων.
6. Κάθε επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ του παρόντος μπορεί να λύεται και να ρευστοποιείται αυτοτελώς, χωρίς η λύση και ρευστοποίησή του να συνεπάγεται τη λύση και ρευστοποίηση άλλων τμημάτων του ΟΕΕ.
7.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ανακαλεί την άδεια σύστασης ενός ή περισσοτέρων επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ του παρόντος νόμου χωρίς αυτό να συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας σύστασης των υπολοίπων τμημάτων αυτού.