Άρθρο 03 – Επενδυτικά τμήματα

1. ΟΕΕ του παρόντος μπορεί να συσταθεί με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα, κάθε ένα εκ των οποίων αδειοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 5, θεωρείται ως αυτοτελής ΟΕΕ και αντιστοιχεί σε ξεχωριστό τμήμα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ.
2. Κάθε επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ του παρόντος εκδίδει μερίδια που αντιστοιχούν στα περιουσιακά στοιχεία που συγκροτούν το συγκεκριμένο τμήμα. Η αξία των μεριδίων μπορεί να διαφέρει ανά επενδυτικό τμήμα.
3.Ο κανονισμός του ΟΕΕ του παρόντος περιλαμβάνει σχετική αναφορά σε περίπτωση λειτουργίας περισσότερων επενδυτικών τμημάτων. Το πληροφοριακό υλικό του άρθρου 17 περιλαμβάνει περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής κάθε επενδυτικού τμήματος.
4.Τα δικαιώματα των μεριδιούχων ενός επενδυτικού τμήματος περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία αυτού του επενδυτικού τμήματος.
5.Ένα επενδυτικό τμήμα ΟΕΕ του παρόντος κεφαλαίου μπορεί να επενδύει σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΕΕ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το άλλο τμήμα στο οποίο επενδύει ένα επενδυτικό τμήμα, δεν επιτρέπεται να επενδύει με τη σειρά του στο επενδυτικό αυτό τμήμα που έχει προβεί στην επένδυση σε αυτό,
β) η δυνατότητα επένδυσης σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ πρέπει να προβλέπεται ρητά στον Κανονισμό του ΟΕΕ,
γ) Η επένδυση σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% και η επένδυση σε άλλα επενδυτικά τμήματα του ίδιου ΟΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 30% της περιουσίας του τμήματος που προβαίνει στην επένδυση,
δ) Κάθε επένδυση σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ αναγράφεται αναλυτικά στην ετήσια έκθεση του τμήματος του ΟΕΕ που πραγματοποίησε την επένδυση,
ε) Η επένδυση ενός επενδυτικού τμήματος του ΟΕΕ σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΕΕ δεν ζημιώνει τα συμφέροντα των μεριδιούχων των εν λόγω επενδυτικών τμημάτων.
6. Κάθε επενδυτικό τμήμα του ΟΕΕ του παρόντος μπορεί να λύεται και να ρευστοποιείται αυτοτελώς, χωρίς η λύση και ρευστοποίησή του να συνεπάγεται τη λύση και ρευστοποίηση άλλων τμημάτων του ΟΕΕ.
7.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ανακαλεί την άδεια σύστασης ενός ή περισσοτέρων επενδυτικών τμημάτων του ΟΕΕ του παρόντος νόμου χωρίς αυτό να συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας σύστασης των υπολοίπων τμημάτων αυτού.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».