Άρθρο 07 – Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ

1. Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ του παρόντος στην Ελλάδα, θεωρείται κάθε στάδιο της διαδικασίας απόκτησης μεριδίων OEE, καθώς και η ανακοίνωση, διαφήμιση, προβολή και εμπορική προώθηση μεριδίων και κάθε άλλη ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών συμβουλών) που αποσκοπεί στην απόκτηση μεριδίων ΟEE.
2.Επιτρέπεται στους διαχειριστές ΟΕΕ του παρόντος να διαθέτουν μερίδια του ΟΕΕ που διαχειρίζονται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 του ν. 4209/2013 στην Ελλάδα.
3.Για την διάθεση μεριδίων ΟΕΕ του παρόντος και την απόκτησή τους από τον μεριδιούχο απαιτείται η κατωτέρω διαδικασία:
α) υποβολή αίτησης συμμετοχής του υποψήφιου μεριδιούχου προς τον διαχειριστή του ΟΕΕ, με τρόπο που καθορίζεται από τον διαχειριστή ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψήφιου μεριδιούχου,
β) παροχή στον υποψήφιο μεριδιούχο πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στον ΟΕΕ, του κανονισμού του ΟΕΕ, του πληροφοριακού υλικού και της τελευταίας ετήσιας έκθεσης. Η υποχρέωση παροχής στον υποψήφιο επενδυτή των ανωτέρω στοιχείων πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση συμμετοχής,
γ) καταβολή στο θεματοφύλακα του συνόλου της αξίας των μεριδίων σε μετρητά ή, εφόσον το αποδεχθεί ο διαχειριστής, και σε κινητές αξίες κατά την έννοια της περίπτωσης (ιε) του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια της παρ. 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
4. Η τιμή διάθεσης των μεριδίων υπολογίζεται με βάση την αξία του μεριδίου την ημέρα υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος .
5.Η αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής στον ΟΕΕ του παρόντος αποφασίζεται από τον διαχειριστή του σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού του ΟΕΕ.
6. Τα πρόσωπα που διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ του παρόντος διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στον ΟΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Κανονισμού του ΟΕΕ.
7. Κατά τη διαδικασία συμμετοχής στον ΟΕΕ του παρόντος ο υποψήφιος επενδυτής αποδέχεται εγγράφως ότι έχει ενημερωθεί σχετικά με το είδος επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο συγκεκριμένος ΟΕΕ.
8. Το διαφημιστικό υλικό του ΟΕΕ του παρόντος πρέπει να αναγράφει σε εμφανές σημείο το είδος επενδυτών στους οποίους απευθύνεται.
9. Τα μερίδια του ΟΕΕ του παρόντος μπορούν να διατίθενται άμεσα από τον διαχειριστή του ΟΕΕ ή έμμεσα από πρόσωπα στα οποία ο διαχειριστής έχει αναθέσει με σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης τη διάθεση των μεριδίων. Πρόσωπα στα οποία ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ είναι μόνο ΑΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ με υποκατάστημα στην Ελλάδα, πιστωτικά ιδρύματα, ΑΕΕΔ και ΑΕΔΟΕΕ ή ΔΟΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με διαβατήριο των διατάξεων του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-53) του ν. 4209/2013.
10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στην εμπορική προώθηση των μεριδίων του ΟΕΕ του παρόντος, στη λειτουργία του δικτύου διάθεσης καθώς και τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

  • Στο άρθρο 7 παρ. 9, προτείνουμε να προστεθούν στα πρόσωπα στα οποία ο διαχειριστή μπορεί να αναθέσει την διάθεση μεριδίων ΟΕΕ, οι ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΕΔΑΚ) του ν.4099/2012 οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του άρθρου 12 παρ. 2α) και β) επιπροσθέτως για την διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων και για την παροχή επενδυτικών συμβουλών για χρηματοπιστωτικά μέσα όπως αυτά ορίζονται στον ν.4514/2018 και για φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Οι ΑΕΔΑΚ όχι μόνον μπορούν να είναι αδειοδοτημένες για την είναι εταιρείες υψηλής ποιότητας μετοχικής σύνθεσης, με μετοχικό κεφάλαιο κατ’ ελάχιστον €500.000, με υποχρέωση εξωτερικού θεματοφύλακα, με υψηλές οργανωτικές απαιτήσεις (Ανώτερη Διοίκηση, Διεύθυνση Εσωτερικού Έλεγχο και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, Υπεύθυνο Ελέγχου Πρόληψης και Καταστολής Νομιμοποίησης Εσόδων από παρανομές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα), εποπτευόμενες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και με ευρωπαϊκό διαβατήριο.