Άρθρο 13 – Ανάκληση άδειας σύστασης ΟΕΕ

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασης ΟΕΕ του παρόντος νόμου εάν:
α) διαπιστωθεί ότι δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του αρχικού ενεργητικού του ΟΕΕ,
β) διαπιστωθεί ότι η άδεια σύστασης χορηγήθηκε με βάση ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία,
γ) δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια σύστασης,
δ) ο διαχειριστής του δεν πληροί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του ν. 4209/2013 ή της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή και του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013, ή του ν. 4099/2012, κατά περίπτωση.
2. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ του παρόντος νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στον διαχειριστή του τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις, τάσσοντας του ταυτόχρονα προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την παραπάνω γνωστοποίηση, εντός της οποίας ο διαχειριστής καλείται να διατυπώσει τις απόψεις του και να λάβει, όταν συντρέχει περίπτωση, τα κατάλληλα μέτρα για την παύση των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών τους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις του διαχειριστή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει οριστικά.
3.Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης στον διαχειριστή του ΟΕΕ του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί την απόφαση περί ανάκλησης της άδειας σύστασης του ΟΕΕ του παρόντος και στις αρμόδιες αρχές των κρατών στα οποία διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ .