Άρθρο 01

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 και των άρθρων 1-20 του ν. 2778/1999, ο ΟΕΕ του άρθρου 4 παρ.1 περ. (α) του ν. 4209/2013 με κράτος μέλος καταγωγής την Ελλάδα συστήνεται με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Ο ΟΕΕ που έχει τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ομάδα περιουσίας που αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης προς όφελος των μεριδιούχων και μπορεί να αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες κατά την έννοια της περίπτωσης (ιε) του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, εταιρικά μερίδια, χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του Τμήματος Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 , μετρητά, ακίνητη περιουσία κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 καθώς και άλλα συναφή περιουσιακά στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει ο ΟΕΕ προβλέπονται στον Κανονισμό του, είναι σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό του, απαλλαγμένα κάθε είδους επιβαρύνσεων και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) δεν ενεχυριάζονται παρά μόνο στο πλαίσιο άσκησης της επενδυτικής πολιτικής του ΟΕΕ,
β) υπόκεινται σε αξιόπιστη και ακριβή αποτίμηση η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014,
γ) η ρευστότητά τους επιτρέπει στον ΟΕΕ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την πολιτική εξαγορών σύμφωνα με τον κανονισμό του.
3.Τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ του παρόντος νόμου ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους.
4. Η περιουσία του Ο.Ε.Ε. του παρόντος νόμου ή κάθε επενδυτικού τμήματος αυτού, εφόσον συντρέχει περίπτωση, διαιρείται σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή ονομαστικά κλάσματα μεριδίων.
5. Ο ΟΕΕ του παρόντος νόμου δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως αποκλειστικά από τον διαχειριστή του, ως προς τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από τη διαχείρισή του και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.
6. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για υποχρεώσεις του ΟΕΕ του παρόντος νόμου πέραν της αξίας της συμμετοχής τους σε αυτό. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις του διαχειριστή και του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
7.Ο ΟΕΕ του παρόντος νόμου συνιστάται για ορισμένη ή αόριστη χρονική διάρκεια.
8.Ο ΟΕΕ του παρόντος νόμου μπορεί να συστήνεται:
α) ως ΟΕΕ ανοικτού τύπου, εφόσον τα μερίδια του δύνανται να εξαγοράζονται πριν από την έναρξη της ρευστοποίησης ή εκκαθάρισης του, άμεσα ή έμμεσα, σε βάρος των περιουσιακών του στοιχείων και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τη συχνότητα που καθορίζονται στον κανονισμό του ΟΕΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, κατόπιν σχετικής αίτησης οποιουδήποτε από τους μεριδιούχους του ΟΕΕ, ή
β) ως ΟΕΕ κλειστού τύπου, σε κάθε άλλη περίπτωση.
9. Η εγκατάσταση του Ο.Ε.Ε. του παρόντος νόμου βρίσκεται υποχρεωτικά στην Ελλάδα.
10. Η ονομασία του ΟΕΕ του παρόντος νόμου περιλαμβάνει τον προσδιοριστικό όρο «οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων» ή «ΟΕΕ».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».