Άρθρο 15 – Σύγκρουση Συμφερόντων μεταξύ διαχειριστή και Ο.Ε.Ε.

Ο διαχειριστής του ΟΕΕ του παρόντος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4209/2013 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 231/2013, για τον εντοπισμό και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ιδίου συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του ή οποιουδήποτε προσώπου συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν με σχέση ελέγχου, και του ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται αυτός ή των επενδυτών αυτού του ΟΕΕ.