Άρθρο 04 – Διαχείριση ΟΕΕ

1. Η διαχείριση ΟΕΕ του παρόντος νόμου ασκείται υποχρεωτικά από ΑΕΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας βάσει του ν. 4209/2013 ή ΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Α΄ της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
2.Η διαχείριση ΟΕΕ του παρόντος νόμου περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013.
3. Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση ΟΕΕ του παρόντος παρά μόνο εάν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ανάληψη της διαχείρισης του ΟΕΕ από άλλον διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παραιτηθέντος διαχειριστή. Παραιτηθείς και νέος διαχειριστής ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις του παραιτηθέντος έναντι του ΟΕΕ μέχρι το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο διαχειριστή.