Άρθρο 12 – Λύση ΟΕΕ

1. Ο ΟΕΕ του παρόντος νόμου λύεται για τους ακόλουθους λόγους:
α) εάν ανακληθεί η άδεια σύστασης του ΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
β) μετά το πέρας της διάρκειάς του, εφόσον ο κανονισμός του προβλέπει καθορισμένη διάρκεια, εκτός εάν αυτός τροποποιηθεί ώστε να παραταθεί η διάρκεια του ΟΕΕ ή να καταστεί αόριστης διάρκειας,
γ) εάν συμβεί καθορισμένο στον κανονισμό περιστατικό, το οποίο επιφέρει τη λύση του,
δ) με την εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του,
ε) κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των μεριδιούχων ΟΕΕ,
στ) με τη λύση, την παραίτηση, την πτώχευση, τη θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του διαχειριστή του ή του θεματοφύλακα, εάν δεν καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους εντός δύο μηνών.
2. Τη λύση ΟΕΕ του παρόντος νόμου ακολουθεί η διανομή του καθαρού ενεργητικού του με τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό του ΟΕΕ.
3.Η λύση ΟΕΕ του παρόντος νόμου και ο λόγος αυτής γνωστοποιούνται άμεσα στους μεριδιούχους από τον διαχειριστή.