Άρθρο 16 – Θεματοφύλακας

1. Η φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού ΟΕΕ του παρόντος νόμου πρέπει να ανατίθεται σε θεματοφύλακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν. 4209/2013, καθώς και τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013. Ο θεματοφύλακας έχει την έδρα του ή υποκατάστημα υποχρεωτικά στην Ελλάδα.

2. Ο θεματοφύλακας είναι:
i) πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το ν.4261/2014 ή εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, ή
ii) ΑΕΠΕΥ που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον ν. 3606/2007 ή ΕΠΕΥ που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ και ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, έχει λάβει άδεια να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα και η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που δεν υπολείπονται των απαιτήσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την επιλεγείσα προσέγγιση, σύμφωνα με τα άρθρα 315 ή 317 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και διαθέτει ίδια κεφάλαια όχι κατώτερα από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4261/2014.

3.Οι διατάξεις περί θεματοφυλακής των παραγράφων 4 και 7-18 του άρθρου 21 του ν. 4209/2013 και οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013 εφαρμόζονται και προκειμένου περί ΟΕΕ του παρόντος νόμου.

4. Ο θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά τον διαχειριστή του ΟΕΕ του παρόντος νόμου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες νωρίτερα, συνεχίζοντας την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων από νέο θεματοφύλακα. Ο νέος θεματοφύλακας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτημα του διαχειριστή. Ο θεματοφύλακας μπορεί επίσης να αντικατασταθεί ύστερα από αίτημα του διαχειριστή, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται επίσης να ζητά από τον διαχειριστή την αντικατάσταση του θεματοφύλακα, αν ο τελευταίος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Ο παλαιός θεματοφύλακας παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ στο νέο θεματοφύλακα. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του θεματοφύλακα, ο διαχειριστής του ενημερώνει αμελλητί τους μεριδιούχους του ΟΕΕ σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα.