Άρθρο 10 – Μητρώο μεριδιούχων ΟΕΕ, βεβαιώσεις, μεταβίβαση, ενεχυρίαση

1. Η συμμετοχή στον ΟΕΕ του παρόντος νόμου αποδεικνύεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων μεριδίων και των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό Μητρώο Μεριδιούχων που τηρεί ο διαχειριστής, ο οποίος τα παρακολουθεί με σχετικές εγγραφές σε αυτό το αρχείο. Κάθε συμμετοχή του μεριδιούχου ή των συνδικαιούχων μεριδίων καταχωρείται αυτοτελώς στο Μητρώο Μεριδιούχων.
2.Το Μητρώο Μεριδιούχων περιέχει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
α) το ονοματεπώνυμο του μεριδιούχου ή, προκειμένου περί νομικού προσώπου, την επωνυμία του,
β) τη διεύθυνση του μεριδιούχου ή, προκειμένου περί νομικού προσώπου, την έδρα του,
γ) τον αριθμό ταυτότητας του μεριδιούχου ή κάθε άλλο στοιχείο προσδιοριστικό αυτής ή προκειμένου περί νομικού προσώπου τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας «LEI» («Legal Entity Identifier») ή άλλα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει πλήρης ταυτοποίηση του νομικού προσώπου και
δ) τον αριθμό των μεριδίων της συμμετοχής του.
3. Ο διαχειριστής ΟΕΕ του παρόντος εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως μεριδιούχου ή συνδικαιούχου μεριδίων, βεβαίωση συμμετοχής ή εξαγοράς στον ΟΕΕ η οποία πρέπει να περιέχει: α) την ονομασία του ΟΕΕ του παρόντος , β) τις επωνυμίες του διαχειριστή και του θεματοφύλακα, γ) τον αριθμό των μεριδίων της συμμετοχής ή εξαγοράς, δ) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας του μεριδιούχου. Έκδοση ανάλογης βεβαίωσης, μπορεί να ζητήσει ο μεριδιούχος και ο ενεχυρούχος δανειστής σχετικά με την καταχώριση ενεχυρίασης μεριδίων στο Μητρώο Μεριδιούχων.
4. Η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων ΟΕΕ του παρόντος επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η μεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό Μητρώο Μεριδιούχων.
5. Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίων προϋποθέτει σχετική καταχώρηση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό Μητρώο Μεριδιούχων. Η ικανοποίηση του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται με αίτησή του προς τον διαχειριστή για εξαγορά των μεριδίων οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η ενεχυρίαση ισχύει έναντι του διαχειριστή από τη στιγμή της γνωστοποίησής της σε αυτόν.
6. Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν» εφαρμόζονται αναλόγως και επί μεριδίων ΟΕΕ του παρόντος .