Άρθρο 06 – Κανονισμός ΟΕΕ

1. Ο κανονισμός του ΟΕΕ του παρόντος νόμου καταρτίζεται από τον διαχειριστή του και συνυπογράφεται από το θεματοφύλακα του ΟΕΕ.
2. Ο κανονισμός του ΟΕΕ του παρόντος περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) την ονομασία και τη διάρκεια του ΟΕΕ και την επωνυμία του διαχειριστή και του θεματοφύλακα,
β) σαφή περιγραφή του είδους των περιουσιακών στοιχείων στα οποία πρόκειται να επενδύσει, τον επενδυτικό σκοπό του ΟΕΕ, ανά επενδυτικό τμήμα, όπου προβλέπεται, την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ, τους επενδυτικούς περιορισμούς και τις μεθόδους διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του, το βαθμό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του περιλαμβανομένου του κινδύνου ρευστότητας και τα χαρακτηριστικά του επενδυτή στον οποίο απευθύνεται, καθώς και την κατηγορία των επενδυτών προς τους οποίους απευθύνεται (επαγγελματίες επενδυτές ή ιδιώτες επενδυτές υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 41 του ν. 4209/2013),
γ) τα κριτήρια διαφοροποίησης του κινδύνου που αναλαμβάνει, τα όρια μόχλευσης, τα όρια θέσεων των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του, καθώς και τα όρια του κινδύνου αντισυμβαλλομένου,
δ) το αρχικό ενεργητικό του ΟΕΕ, την τιμή των μεριδίων κατά το χρόνο δημιουργίας τους, τις αρχές και τον τρόπο αποτίμησης του ενεργητικού του, τους κανόνες υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού, της καθαρής αξίας του μεριδίου του, της τιμής διάθεσης εξαγοράς και εξόφλησης των μεριδίων του και τον τρόπο γνωστοποίησης των πληροφοριών αυτών στους επενδυτές,
ε) τους όρους έκδοσης, διάθεσης, εξαγοράς και αναστολής εξαγοράς των μεριδίων, καθώς και μνεία του γεγονότος ότι η αναστολή εξαγοράς μπορεί να αποφασιστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη συχνότητα αποτίμησης και δημοσίευσης της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΕΕ και της καθαρής τιμής του μεριδίου, τη συχνότητα υποβολής αιτημάτων διαθέσεων και εξαγορών καθώς και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής αιτήματος διάθεσης ή εξαγοράς και της καταβολής ή είσπραξης του κεφαλαίου από ή προς τον μεριδιούχο. Προκειμένου περί ΟΕΕ ανοικτού τύπου, η καθαρή αξία του ενεργητικού αποτιμάται και δημοσιεύεται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο και εξαγορές μεριδίων από τους μεριδιούχους διενεργούνται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής της αίτησης διάθεσης ή εξαγοράς και της εγγραφής των μεριδίων στο όνομα του μεριδιούχου ή της καταβολής της αξίας των εξαγορασθέντων μεριδίων σε αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει: α) τις 15 ημέρες εφόσον η αξία του καθαρού ενεργητικού δημοσιεύεται καθημερινά ή β) τις 60 ημέρες σε κάθε άλλη περίπτωση. Προκειμένου περί ΟΕΕ κλειστού τύπου, η αποτίμηση διενεργείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο καθώς και σε περιπτώσεις μεταβολής του ενεργητικού του ΟΕΕ.
στ) προκειμένου περί ΟΕΕ κλειστού τύπου, τη δυνατότητα και τη διαδικασία μεταβολής του ενεργητικού του,
ζ) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής των κερδών του ΟΕΕ στους μεριδιούχους του,
η)την πολιτική αποδοχών και δαπανών του διαχειριστή και τη μέθοδο υπολογισμού τους,
θ) τις αμοιβές, έξοδα και προμήθειες του διαχειριστή του ΟΕΕ και του θεματοφύλακά του, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω αμοιβών, εξόδων και προμηθειών,
ι) τον τρόπο πληροφόρησης των επενδυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4209/2013,
ια) τη διαδικασία αντικατάστασης του διαχειριστή του,
ιβ) τους λόγους και τη διαδικασία λύσης του ΟΕΕ, και τη συνακόλουθη διαδικασία διανομής του ενεργητικού του,
ιγ) τη διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού του ΟΕΕ,
ιδ) μνεία της υποχρέωσης του διαχειριστή για σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων για τη λήψη αποφάσεων, στην περίπτωση που το καταβεβλημένο κεφάλαιο του ΟΕΕ μειωθεί κατά 50%.
3. Κάθε τροποποίηση του Κανονισμού του ΟΕΕ του παρόντος εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4. Οι μεριδιούχοι ενημερώνονται άμεσα με σταθερό μέσο όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 62του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, για κάθε τροποποίηση του Κανονισμού του ΟΕΕ του παρόντος . Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τους μεριδιούχους οι οποίοι ωστόσο δικαιούνται, εφόσον δεν συμφωνούν με την τροποποίηση αυτή, να εξαγοράσουν τα μερίδια που κατέχουν εντός τριών (3) μηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση μη λαμβανομένης υπόψη στην περίπτωση αυτή, της καθορισμένης ημερομηνίας εξαγοράς των μεριδίων. Το δικαίωμα αυτό αναγράφεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.