Άρθρο 20 – Φορολογικές διατάξεις

Στους ΟΕΕ του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 21-23 του άρθρου 7 του ν. 2992/2002