Άρθρο 17 – Απαιτήσεις διαφάνειας

1.Ο διαχειριστής του ΟΕΕ του παρόντος νόμου καταρτίζει πληροφοριακό υλικό του ΟΕΕ και ετήσια έκθεση του ΟΕΕ για κάθε οικονομικό έτος.
2.Η ετήσια έκθεση του ΟΕΕ του παρόντος καταρτίζεται, ελέγχεται, και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4308/2015 και στο άρθρο 22 του ν. 4209/2013 ή και στο άρθρο 29 του ν. 4209/2013 εφόσον συντρέχει περίπτωση και παρέχεται στους επενδυτές μετά από αίτησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4209/2013. Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3.Το πληροφοριακό υλικό του ΟΕΕ του παρόντος περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 του ν. 4209/2013.