Άρθρο 18 – Αρμόδια αρχή και εξουσίες αυτής

1.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος.
2. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την άσκηση των λειτουργιών της. Οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται με τους ακόλουθους τρόπους:
α) άμεσα,
β) σε συνεργασία με άλλες αρχές,
γ) κατόπιν αιτήσεως στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
α) να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνει αντίγραφο του,
β) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με τις δραστηριότητες του διαχειριστή του ΟΕΕ ή του ΟΕΕ του παρόντος και, αν είναι απαραίτητο, να καλεί και να προβαίνει στη λήψη καταθέσεων για τη συγκέντρωση πληροφοριών,
γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,
δ) να ζητεί τις υπάρχουσες καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή τα αρχεία ανταλλαγής δεδομένων,
ε) να απαιτεί τη διακοπή κάθε πρακτικής που είναι αντίθετη με τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ` εφαρμογή του παρόντος νόμου,
στ) να ζητεί τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,
ζ) να επιβάλει την προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,
η) να απαιτεί την παροχή πληροφοριών από τους διαχειριστές ΟΕΕ, τους θεματοφύλακες ή τους νόμιμους ελεγκτές,
θ) να λαμβάνει κάθε μέτρο που μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο ΟΕΕ του παρόντος , ο διαχειριστής του ή ο θεματοφύλακας του ΟΕΕ θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος που εφαρμόζονται σε αυτούς,
ι) να απαιτεί την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων, προς το συμφέρον των μεριδιούχων ή του κοινού,
ια) να ανακαλεί την άδεια σύστασης του ΟΕΕ του παρόντος νόμου ,
ιβ) να ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης,
ιγ) να επιτρέπει σε νόμιμους ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες να διενεργούν ελέγχους.