Άρθρο 14 – Διαχείριση κινδύνων και ρευστότητας

1.Ο διαχειριστής του ΟΕΕ του παρόντος νόμου λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αναγνώριση, μέτρηση, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των κινδύνων των σχετικών με την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του νόμου 4209/2013 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 231/2013. Ο διαχειριστής ορίζει ανώτατο επίπεδο μόχλευσης για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 150% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΕΕ.
2.Ο διαχειριστής του ΟΕΕ του παρόντος εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ρευστότητας και διασφαλίζει την συνέπεια μεταξύ της επενδυτικής στρατηγικής, των χαρακτηριστικών ρευστότητας και της πολιτικής εξαγορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του νόμου 4209/2013 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 231/2013.