Άρθρο 09 – Δέσμευση απόκτησης μεριδίων ΟΕΕ

1. Στην περίπτωση ΟΕΕ κλειστού τύπου δύναται να προβλέπεται στον κανονισμό του ΟΕΕ ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν εξαρχής τα μερίδια, ούτε καταβάλλουν εξαρχής την τιμή διάθεσης των μεριδίων, αλλά δεσμεύονται συμβατικά να αποκτούν τα μερίδια και να καταβάλλουν την τιμή διάθεσής τους σταδιακά, όποτε τους ζητείται από τον διαχειριστή του ΟΕΕ κατά τους όρους του κανονισμού του ΟΕΕ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, το αρχικό ενεργητικό του ΟΕΕ του παρόντος δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, τηρουμένων και των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5.

2. Οι συνέπειες της τυχόν αθέτησης από επενδυτή της υποχρέωσής του να αποκτήσει μερίδια και να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα θα προβλέπονται στον κανονισμό του ΟΕΕ.

3. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου οι επενδυτικοί περιορισμοί του άρθρου 2 υπολογίζονται επί του αθροίσματος του ενεργητικού του ΟΕΕ και του ποσού που υποχρεούνται να καταβάλλουν, εφόσον τους ζητηθεί, οι επενδυτές.