Άρθρο 08 – Εξαγορά και αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ

1. Προκειμένου περί ΟΕΕ ανοικτού τύπου, για την εξαγορά ο μεριδιούχος υποβάλλει σχετική αίτησή του προς τον διαχειριστή, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του μεριδιούχου.
2.Προκειμένου περί ΟΕΕ ανοικτού τύπου, τα μερίδια ΟΕΕ του παρόντος εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων της επόμενης προγραμματισμένης ημερομηνίας εξαγοράς μετά την ημέρα υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η αξία των μεριδίων του ΟΕΕ καταβάλλεται σε μετρητά εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στον κανονισμό του ΟΕΕ.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις ή δικαιολογείται από το συμφέρον των μεριδιούχων ή σε περίπτωση συνδρομής περίπτωσης που προβλέπεται από τον κανονισμό του ΟΕΕ του παρόντος νόμου, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως του διαχειριστή του ΟΕΕ και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ για χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στην σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Παράταση του χρονικού αυτού διαστήματος επιτρέπεται, με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. Η αναστολή εξαγοράς, το χρονικό σημείο λήξης της, καθώς και η λήξη ή ανάκλησή της αναρτώνται στην ιστοσελίδα του διαχειριστή του ΟΕΕ.
4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύναται να αποφασίσει, εάν κρίνει ότι επιβάλλεται για το συμφέρον των μεριδιούχων του ΟΕΕ του παρόντος ή/και του επενδυτικού κοινού ή για τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ, όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή του κανονισμού του ΟΕΕ, καθώς και την παράταση του χρονικού διαστήματος της αναστολής. Επίσης δύναται να αποφασίσει την ανάκληση της αναστολής εξαγοράς εάν κρίνει ότι, πριν την πάροδο του χρονικού διαστήματος της αναστολής, έπαυσαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είχε επιτρέψει την αναστολή.
5. Η αναστολή εξαγοράς, το χρονικό σημείο λήξης της, καθώς και η λήξη ή ανάκλησή της σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 γνωστοποιούνται και στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών στην επικράτεια των οποίων διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ του παρόντος .