Άρθρο 11 – Αποτίμηση

Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΕΕ του παρόντος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, εφαρμοζομένων και των προβλεπόμενων στο άρθρο 19 του ν. 4209/2013.