Άρθρο 48 Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών

1.Α. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των ναρκωτικών, στην οποία προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και αποτελείται από τους:
α) Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
β) Υπουργό Εσωτερικών,
γ) Υπουργό Οικονομικών,
δ) Υπουργό Εξωτερικών,
ε) Υπουργό Εθνικής Άμυνας,
στ) Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
ζ) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
η) Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
θ) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ι) Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού
ια) τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και
Β. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, οι παραπάνω Υπουργοί, μέλη της Επιτροπής, αναπληρώνονται από τους αρμόδιους Υφυπουργούς ή το Γενικό Γραμματέα ή τον αρμόδιο Ειδικό Γραμματέα του αντίστοιχου Υπουργείου.
Γ. Στην Διυπουργική Επιτροπή παρίσταται ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών ενώ από τον Πρόεδρό της μπορούν να καλούνται και να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα, οι άλλοι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί ή Γενικοί Γραμματείς ή Ειδικοί Γραμματείς. Επίσης μπορούν να καλούνται εκπρόσωποι Υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου η ιδιωτικού δικαίου.
Δ. Για την ενεργό συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και την προστασία των νέων, καθώς και την υποβοήθηση του έργου της Διυπουργικής Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών, ο πρωθυπουργός μπορεί να καλεί εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, επιστημονικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και άλλων φορέων ή άλλων ομάδων της δημόσιας ζωής προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους πριν την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών.

2Α. Η Διυπουργική Επιτροπή ως έργο της έχει:
α) Την έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης, που αποτελεί τη συνολική πολιτική καταπολέμησης του προβλήματος των ναρκωτικών, όπου θα προβλέπονται και θα καθορίζονται με σαφήνεια οι αρχές, οι στόχοι, οι δράσεις, οι ενέργειες και τα μέτρα, το χρονοδιάγραμμα, η διαθεσιμότητα των πόρων για την κάλυψη αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επίτευξη και την ολοκλήρωση του σχεδίου, και το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης σε όλα τα Υπουργεία και σε όλα τα επίπεδα.
β) το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και τη παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης σε όλα τα Υπουργεία και σε όλα τα επίπεδα.
γ) την ανάθεση της αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σε εθνικό ή διεθνή φορέα ή επιτροπή, που δε συμμετέχει στην υλοποίησή του.
Β. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημοσίου τομέα οφείλουν να παρέχουν στην Διυπουργική Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδρομή και ιδίως τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται από αυτήν για την εκπλήρωση του έργου της.
3 Α. Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής εξασφαλίζεται από το Γραφείο του Πρωθυπουργού.
3 Β. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Γραφείου του Πρωθυπουργού με βαθμό Α’ της Π.Ε. κατηγορίας που ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση μπορεί να οριστεί, ως αναπληρωτής του γραμματέα, υπάλληλος με τα ίδια τυπικά προσόντα.
3 Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κοινές διατάξεις για τη λειτουργία των Διυπουργικών Επιτροπών.