Άρθρο 51 Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Για την υποβοήθηση του έργου της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών συγκροτείται δωδεκαμελές Γνωμοδοτικό Συμβούλιο συγκείμενο από εξειδικευμένους επιστήμονες το οποίο συνεδριάζει σε δύο τμήματα.
Το πρώτο τμήμα επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
Το δεύτερο τμήμα επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την καταπολέμηση της προσφοράς και της διάδοσης των ναρκωτικών και αποτελείται από ειδικούς για το συγκεκριμένο θέμα.
Τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι ειδικοί επιστήμονες που υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία και τους Φορείς που συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών στους τομείς της πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής ένταξης, ποινικής αντιμετώπισης .
Ορίζονται δε με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, με θητεία διάρκειας τριών ετών. Στα μέλη του Συμβουλίου δεν καταβάλλεται αμοιβή.

  • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 10:17 | Πίτσιου Σοφία

    Να εμπλουτιστούν οι αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής με αρμοδιότητες της επιτροπής του άρθρου 5. Δεν χρειάζονται δύο επιτροπές Επιτροπή Ναρκωτικών (άρθρο5) και Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (άρθρο 51). Δεν χρειάζονται τόσα συλλογικα όργανα – επιτροπές με παρεμφερείς αρμοδιότητες. Παράλληλα με τις επιτροπές ας μην ξεχνάμε τους αρμόδιους – εργαζόμενους σε θεσμοθετημένες διευθύνσεις των υπουργείων και τους αναγνωρισμένους φορείς απεξάρτησης που η εμπειρία τους και η τεχνογνωσία τους μπορεί να ζητηθεί και να αξιοποιηθεί .