Άρθρο 50 Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών

Συνιστάται Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, όπου μετέχουν ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών ως Πρόεδρος, και ως μέλη οι προϊστάμενοι και οι οριζόμενοι από αυτούς ειδικοί επιστήμονες των αρμόδιων Διευθύνσεων των Υπουργείων, τα οποία μετέχουν στην Διυπουργική Επιτροπή καθώς και εκπρόσωποι των φορέων ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΨΝΑ, ΨΝΘ, και ΕΚΤΕΠΝ. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Αντικείμενο της είναι η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών της χώρας, ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους. Οι φορείς που συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών μετά την έγκρισή του υλοποιούν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών.
Στα μέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή.

  • Στο παρόν Άρθρο θα πρέπει να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων (ΕΣΚΕ) το οποίο εκπόνησε η Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων (ΔΕΣΚΕ, συστήθηκε τον Ιούλιο του 2010) και υπέβαλλε στον Πρωθυπουργό τον Ιανουάριο του 2011.

    Επίσης, στο προτεινόμενο Νομοσχέδιο το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ, http://www.ektepn.gr) αναφέρεται μόνο στο παρόν Άρθρο ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο ρόλο του ΕΚΤΕΠΝ, ως τον αρμόδιο φορέα για τη συλλογή και επεξεργασία επίσημων αντιπροσωπευτικών στοιχείων για το ζήτημα των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Το ΕΚΤΕΠΝ λειτουργεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA, http://www.emcdda.europa.eu), καθώς αποτελεί ένα από τα Εθνικά Κέντρα που λειτουργούν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Νορβηγία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. H δημιουργία και η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Κέντρου στην Ελλάδα έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υγείας από το 1993 στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ, http://www.epipsi.gr).

    Ως γενικό σχόλιο, το προτεινόμενο Νομοσχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ως προς την αναγνώριση και την κατοχύρωση του δικαιώματος των χρηστών για θεραπεία, ενώ αναμένεται να ανατρέψει την αντιμετώπιση των χρηστών αποκλειστικά μέσω του συστήματος δικαιοσύνης. Τα αντίστοιχα Κεφάλαια και Άρθρα αποτελούν και τα δυνατά σημεία του Νομοσχεδίου και πρότασή μας αποτελεί η αναδρομική ισχύς του Νομοσχεδίου ώστε να επανεξεταστούν όλοι οι φυλακισμένοι που έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις του ν. Περί Ναρκωτικών. Ωστόσο, στα αδύνατα σημεία του Νομοσχεδίου περιλαμβάνεται το Κεφάλαιο ΣΤ΄ όπου επιχειρείται μια συνοπτική περιγραφή στους φορείς σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης της πολιτικής στον τομέα των ναρκωτικών.

    Βλ. επίσης σχόλια ΕΚΤΕΠΝ στα Άρθρα 52 και 61.

  • Στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών αναφέρονται οι φορείς των οποίων εκπρόσωποι θα συμμετέχουν για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά θεωρούμε ότι η σημαντική οπτική της Πρόληψης της χρήσης και εξάρτησης από τα Ναρκωτικά πρέπει να καταγράφεται σε αυτή την επιτροπή μέσα από εκπρόσωπο της Επιστημονικής Επιτροπής του Σωματείου των Κέντρων Πρόληψης τα οποία έχουν αναγνωριστεί από καταξιωμένους φορείς παρακαλούθησης ΕΚΤΕΠΝ και EMCDDA ως από πιο σημαντικά παράδειγμα καλών «πρακτικών πρόληψης» στην Ευρώπη. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι των Κέντρων Πρόληψης διαθέτουν οι περισσότεροι 15ετή πείρα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και πολύπλερη επιστημονική κατάρτιση.
    Η παράλειψη αυτών των φορέων μόνο τυχαία μπορεί να θεωρηθεί γιατί ο πολιτειακός και πολιτικός κόσμος της χώρας έχει κατα καιρό αναφερθεί στη σπουδαιότητα του έργου τους στο ζήτημα της μείωσης της ζήτησης των ναρκωτικών.