Άρθρο 33 Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων

1. Μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία του εγκεκριμένου κατά νόμο θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης, που πιστοποιείται εγγράφως από τον επιστημονικό διευθυντή του οικείου προγράμματος:
α) Ανεξάρτητα από τους όρους που θέτουν οι διατάξεις του ΣΤ` Κεφαλαίου του Γενικού Μέρους του Π.Κ., αν κάποιος καταδικαστεί για εγκλήματα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του παρόντος Κώδικα που τελέστηκαν πριν από την εισαγωγή του στο θεραπευτικό πρόγραμμα, η εκτέλεση τόσο της στερητικής της ελευθερίας όσο και της χρηματικής ποινής αναστέλλεται υποχρεωτικά για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρία (3) και ανώτερο από έξι (6) έτη, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από το δικαστήριο, οι οποίοι πρέπει να σχετίζονται με τη διαπίστωση της διατήρησης της απεξάρτησης. Όσοι έχουν καταδικαστεί μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση αναστολής στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Η παραπάνω αναστολή ανακαλείται μόνο αν δεν τηρηθούν οι όροι της απόφασης.
β) Ο αρμόδιος εισαγγελέας ζητά από το συμβούλιο πλημμελειοδικών να μην εγγράφονται σε απόσπασμα ή αντίγραφο φύλλου ποινικού μητρώου αποφάσεις ή βουλεύματα για εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 32 του παρόντος, εκτός από εκείνα που προορίζονται αποκλειστικώς για χρήση του δικαστηρίου.
γ) Το δικαστήριο αναγνωρίζει ελαφρυντική περίσταση κατά την επιμέτρηση της ποινής υποχρεωτικά στον δράστη που έχει τελέσει εγκλήματα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 32 του παρόντος Κώδικα και δυνητικά στις λοιπές περιπτώσεις εγκλημάτων.
2. Όποιος έχει βεβαίωση ολοκλήρωσης εγκεκριμένου κατά νόμο θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης, θεωρείται ότι κατά την εισαγωγή του για θεραπεία είχε αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
3. Η βεβαίωση σταθεροποίησης και βελτίωσης ή απεξάρτησης που εκδίδεται από τα εγκεκριμένα κατά νόμο ειδικά θεραπευτικά προγράμματα, αποτελεί πλήρη απόδειξη για κάθε νόμιμη χρήση.

  • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 14:48 | Γιάννης Κ.

    Μάλιστα…, θα μπορούσαν ίσως να ενταχθούν και τα άτομα που πριν το νέο νόμο έχουν από μόνα τους καταφέρει να βρουν το νόημα της ζωής όχι στα ναρκωτικά αλλά στην ίδια την ζωή και ίσως με μια επανεξέταση τους από ειδικούς να επαναφέρουν το πολυπόθητο λευκό ποινικό μητρώο, και βεβαίως όχι μόνο ζητώντας χάρη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.