Άρθρο 57 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

1. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει διετή θητεία. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και επτά (7) τακτικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α., η οποία εκλέγει και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) που προτείνεται από το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. και ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι εργαζόμενοι στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων γονέων και φίλων των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και τα επίτιμα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α.
2. Σκοπός του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η πρόληψη, η θεραπεία, η επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων , η έρευνα και η δημιουργία και συνεχής εκπαίδευση στελεχών στις αντίστοιχες σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές. Για την υλοποίηση του σκοπού του το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ιδρύει συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα σωματικής αποτοξίνωσης, θεραπευτικές κοινότητες, κέντρα κοινωνικής επανένταξης και άλλες ανάλογες μονάδες. Δημιουργεί αυτοδιαχειριζόμενους συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις, αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες και στηρίζει κάθε είδους δραστηριότητα που συντελεί στην ευόδωση των σκοπών του ή κρίνεται απαραίτητη για τη βοήθεια των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων.
3. Πόροι του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δωρεές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητες του. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. έχει τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ν. 2592/1953, πλην των τελών χαρτοσήμου. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. συντάσσει και γνωστοποιεί στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι το μήνα Μάιο κάθε έτους, ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα εθνικά σχέδια και προγράμματα δράσης κατά των ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ, εγκρίνεται ο κανονισμός προμηθειών του ΚΕΘΕΑ, έστω και με παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός -απολογισμός κάθε έτους, η διαχείριση των πόρων του και η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Ιατροί του Ε.Σ.Υ. μπορεί να αποσπώνται στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. από τα νοσοκομεία στα οποία υπηρετούν. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από αίτηση τους και σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης είναι απεριόριστη. Η απόσπαση διακόπτεται με όμοια υπουργική απόφαση ύστερα από αίτηση του ιατρού ή πρόταση του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α..
5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 5 είναι δυνατή η απόσπαση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. και άλλων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 07:40 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

  Εργασιακή εφεδρεία στο ΚΕΘΕΑ συνιστά ακύρωση όλων των προσπαθειών του νομοσχεδίου και φαντάζει υποκριτική και κραυγαλέα αντιφατική πράξη. Αντί συγχαρητηρίων και ενίσχυσης στους εργαζομένους ουσιαστικά προτείνεται απόλυση…
  Αλέξανδρος Ι. Νομικός
  Ιατρός-Παθολογοανατόμος
  Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 11:05 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΟΥΜΠΑΣ

  Το ότι το Νομοσχέδιο διαπερνάται από μια λογική πρόκρισης της απεξάρτησης και της κοινωνικής ένταξης ως κοινωνικής αξίας έρχεται σε κραυγαλέα αντίφαση με το σύνολο της υπόλοιπης κυβερνητικής πολιτικής. Πως θα γίνει απεξάρτηση όταν για χρόνια έχουν απαγορευτεί οι προσλήψεις ενώ η εργασιακή ανασφάλεια πολλαπλασιάζει τις αποχωρήσεις, έχουν περικοπεί οι προυπολογισμοί (πέρισυ ο μόνος λόγος που «βγήκε το ταμείο» ήταν η μισθολογική λεηλασία των εργαζόμενων), όταν ετοιμάζονται συγχωνεύσεις / συρρικνώσεις, όταν η «εργασιακή εφεδρεία» κινδυνεύει να απλωθεί σαν πυρκαγιά για να κάνει στάχτη τους οργανισμούς απεξάρτησης; Ποιός θα δημιουργήσει και θα λειτουργήσει τα προγράμματα απεξάρτησης μέσα στις φυλακές που εξαγγέλλει ο νομοθέτης; Η απεξάρτηση εκτελείται «μετά πολλών επαίνων» την στιγμή που τα κοινωνικά φαινόμενα που προάγουν της εξάρτηση έχουν παροξυνθεί. Κι επειδή είναι του συρμού η χρήση πολεμικών όρων, κι επειδή ακόμη η αντιμετώπιση του φαινόμενου της εξάρτησης έχει κάτι από μάχη, τι στρατηγική είναι αυτή να αποσύρεις δυνάμεις που μάχονται στην πρώτη γραμμή και να τις στέλνεις στα μετόπισθεν, την εφεδρεία; Δεν είναι σίγουρος τρόπος να χάσεις τον πόλεμο;