Άρθρο 40 Δήμευση

Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων 20, 22 και 23 του παρόντος Κώδικα το δικαστήριο, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής, διατάσσει τη δήμευση όλων των πραγμάτων, τα οποία προήλθαν από την πράξη, του τιμήματος τους, των κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν με το τίμημα αυτό ή από την αποδοχή και διάθεσή τους, καθώς και των μεταφορικών μέσων και όλων των αντικειμένων, τα οποία χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της πράξης, είτε αυτά ανήκουν στον αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συμμετόχους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών που κυρώθηκε με το ν. 1990/1991 (ΦΕΚ 193 Α’) και ιδίως εκείνες του άρθρου 5 της Σύμβασης αναφορικά με τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Όσα από τα τεχνικά μέσα που δημεύονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κρίνονται ως άκρως απαραίτητα για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών αποδίδονται, κατά προτίμηση, στις υπηρεσίες που ενήργησαν την κατάσχεση, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

  • 20 Σεπτεμβρίου 2011, 13:45 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

    ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΕΥΣΗ, ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΜΕΣΑ ΘΑ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΗΦΘΗΚΕ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΣΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΘΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ.

  • 19 Σεπτεμβρίου 2011, 07:52 | Α

    Γιατί το υπόλοιπο κράτος δεν μπορεί να ωφεληθεί?

  • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 13:35 | ιωάννης ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ

    ΤΟ ΑΡΘΡΟ 40 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΕΥΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ.