Άρθρο 56 Προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

1. Στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. συνιστάται μία θέση Γενικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Η θέση αυτή πληρώνεται με δημόσια προκήρυξη. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι μηνιαίες αποδοχές του. Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι: α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) η ευδόκιμη υπηρεσία σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και γ) πείρα στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού και συντονίζει τη δράση τόσο των κεντρικών υπηρεσιών, όσο και των επί μέρους μονάδων της αρμοδιότητας του Ο.ΚΑ.ΝΑ..
2. Το προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι επιστημονικό, διοικητικό, βοηθητικό και εθελοντικό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνώμη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. μπορεί να αποσπώνται σε αυτόν ιατροί του Ε.Σ.Υ. ή και άλλο προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., μετά γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε ένα (1) έτος και μπορεί να ανανεωθεί για ένα (1) ακόμη έτος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Μετά την παρέλευση της διετίας, είναι δυνατή η μετάταξη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται πραγματική υπηρεσία και ισχύουν και γι’ αυτούς οι διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’).
3. Επιτρέπεται απόσπαση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και άλλων υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ., εφαρμοζόμενης αναλόγως της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθορίζονται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, ο τρόπος διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών και κάθε άλλο συναφές θέμα, έστω και με παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, μπορεί να αποσπώνται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. υπάλληλοι από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημόσιας Τάξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού, ύστερα από αίτηση τους, για τη στελέχωση του Οργανισμού. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται πραγματική υπηρεσία που έχει διανυθεί στην υπηρεσία που ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος και οι δαπάνες μισθοδοσίας βαρύνουν την υπηρεσία από την οποία προέρχεται.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 07:20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

  Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι τεράστιο και πολυδιάστατο. Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι λύση. Αντίθετα απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα στον τομέα της κοινωνικής επανένταξης, με την ίδρυση νέων προγραμμάτων έτσι ώστε να αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των απεξαρτημένων χρηστών. Πράγματι, με την ισχύουσα οικονομική κρίση χρειάζεται εντατικοποίηση των προσπαθειών στην κοινωνική επανένταξη, και ιδιαίτερα στο κομμάτι της ένταξης στην αγορά εργασίας. Κατά τη γνώμη μου απαιτείται επαρκής κρατική υποστήριξη σε συνδυασμό με την ισχυρή συνεργασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και συστηματική ενίσχυση ανθρώπων με όρεξη και εξειδίκευση στο αντικείμενο, έτσι ώστε να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους που πραγματικά την έχουν ανάγκη.
  Με τιμή
  Αλέξανδρος Ι. Νομικός
  Ιατρός-Παθολογοανατόμος
  Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
  Επιμελητής Β’ Γ.Ν.Α <>

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 10:01 | Φάρκωνας Νικηφόρος

  Στην παράγραφο 3 δεν θα έπρεπε να προβλέπετε και η απόσπαση εργαζομένων απο τα Κέντρα πρόληψης στον ΟΚΑΝΑ που ως επι το πλείστον έχουν και συναφές αντικείμενο ;;

 • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 11:26 | Σουλιώτης Δημήτριος

  Συμφωνώ με την αντιμετώπιση του απλού χρήστη ναρκωτικών ουσιών ως ασθενούς και όχι ως εγκληματία. Ίσως ο χρήστης να είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος που δεν μπορεί να επιβιώσει στην άγρια ζούγκλα της ανταγωνιστικής κοινωνίας. Συγχαρητήρια που επιτέλους η Πολιτεία τόλμησε
  Δημήτριος Σουλιώτης