Άρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα Κεφάλαια Α’, Β’ και Δ’ του Μέρους Β’ εφαρμόζονται για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Το Κεφάλαιο Γ’ εφαρμόζεται για αποδοχές κληρονομίας που ενεργούνται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.