Άρθρο 20 Αποκλειστική αρμοδιότητα συμβολαιογράφου ή δικηγόρου για λήψη ένορκης βεβαίωσης

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία από τις κείμενες διατάξεις, εκτός των διατάξεων που αφορούν στις πολιτικές, ποινικές και διοικητικές δίκες, απαιτείται, προς απόδειξη γεγονότος, ένορκη βεβαίωση, αυτή δίδεται ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου.

  • 17 Φεβρουαρίου 2024, 10:43 | Δημήτριος Ραζέλος

    Εφόσον εμπιστευόμαστε τους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους για την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην διενεργούν ένορκες βεβαιώσεις και για δικαστική χρήση.

    Περαιτέρω, πρέπει να επεκταθεί ο θεσμός των ερωτήσεων στους μάρτυρες που δίδουν ένορκες βεβαιώσεις στα πλαίσια της διοικητικής δίκης και στην πολιτική δίκη.