Άρθρο 19 Πίνακας αμοιβών και πάγιων εισφορών δικηγόρων – Τροποποίηση Παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ Κώδικα Δικηγόρων

Στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Μετά την περ. Ζ’ περί έκδοσης βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) του Παραρτήματος Ι, περί του Πίνακα Αμοιβών Δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, προστίθεται περίπτωση Η’ ως εξής:
«Η. Παράσταση σε ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου: εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.».

β) Στο τέλος του Παραρτήματος ΙΙΙ μετά το «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», περί του Πίνακα Πάγιων Εισφορών, προστίθεται περίπτωση ως εξής:
«ΛΗΨΗ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Παράσταση σε ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου: Δικηγορικός Σύλλογος τρία (3) ευρώ.».

  • 17 Φεβρουαρίου 2024, 10:27 | Δημήτριος Ραζέλος

    Τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ πρέπει γενικά να τροποποιηθούν.

  • 15 Φεβρουαρίου 2024, 15:23 | Αλίκη

    Στο ενιαίο μισθολόγιο που αφορά το Δημόσιο θα πρέπει να προστεθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία η έμμισθη δικηγόροι κατατάσσονται στο ανάλογο μισθολογικό κλιμάκιο ΠΕ σύμφωνα με τα έτη δικηγορίας τους . Με το υφιστάμενο μισθολόγιο υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης μέχρι το μισθολογικό κλιμάκιο ΠΕ -15 .Αυτό όμως δεν είναι νομικά ούτε ηθικά σωστό . Δεν έχει έρεισμα και λογική . Η ισχύουσα διάταξη του ενιαίου μισθολογίου αναφορικά με το Δημόσιο εισάγει ανεπίτρεπτη εξαίρεση σε βάρος του έμμισθου δικηγόρου