ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 21 Δυνατότητα εξαίρεσης δικηγόρων όταν εκδίδουν πράξεις σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας – Τροποποίηση άρθρου 52 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), περί της δυνατότητας εξαίρεσης δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας του δικαστηρίου, προστίθενται οι λέξεις «καθώς και δικηγόροι, όταν εκδίδουν πράξεις σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα ,» και η παρ. 1 του άρθρου 52 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Δικαστές, εισαγγελείς και υπάλληλοι της γραμματείας, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργούν, καθώς και δικηγόροι, όταν εκδίδουν πράξεις σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο:
α) αν είναι διάδικοι ή συνδέονται με έναν από τους διαδίκους ως συνδικαιούχοι, συνυπόχρεοι ή είναι υπόχρεοι σε Αποζημίωση ή έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στη δίκη,
β) αν συνδέονται με κάποιο διάδικο σε ευθεία γραμμή, με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή με υιοθεσία, αν είναι συγγενείς σε πλάγια γραμμή με συγγένεια εξ αίματος έως τον τέταρτο βαθμό ή με συγγένεια εξ αγχιστείας έως το δεύτερο βαθμό, αν είναι ή υπήρξαν σύζυγοι ή μνηστήρες ενός από τους διαδίκους,
γ) αν είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή ή συνδέονται με υιοθεσία, ή είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε πλάγια γραμμή έως το δεύτερο βαθμό προσώπου, το οποίο παίρνει μισθό ή άλλη χορηγία με χρηματική αξία είτε για τις υπηρεσίες που παρέχει, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής εταιρία που έχουν άμεσο ή έμμεσο ιδιωτικό συμφέρον στην έκβαση της δίκης,
δ) αν στην ίδια υπόθεση εξετάστηκαν ως μάρτυρες ή παραστάθηκαν ως δικηγόροι ή γενικά ως πληρεξούσιοι ή παραστάθηκαν ή μπορούν να παραστούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι κάποιου από τους διαδίκους,
ε) αν διεξήγαγαν την υπόθεση, από την οποία προήλθε η διαφορά ή έχουν ενεργήσει στη δίκη ως πραγματογνώμονες ή σύμβουλοι ή διαιτητές ή έχουν συντάξει το έγγραφο που προσβάλλεται ή είχαν μετάσχει στη σύνθεση του δικαστηρίου του οποίου η απόφαση είχε προσβληθεί με έφεση ή αναίρεση,
στ) αν έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια μεροληψίας, ιδίως αν έχουν με κάποιο διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα.».

  • 16 Φεβρουαρίου 2024, 16:49 | Κωνσταντίνος

    Η παράγραφος στ’ επιδέχεται πολλή αμφισβήτηση ,γιατί είναι εντελώς αόριστη η διαπίστωση λ.χ έριδας, έχθρας Κ λ π.
    Πώς θα τεκμηριώνονται ανθρώπινες συμπεριφορές;;;;
    Αποτέλεσμα ,αν δεν αποσυρθεί/ αναμορφωθεί , θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ένδικη διαδικασία και τελικά κακό αντί καλό.