Άρθρο 13 Περιεχόμενο του κληρονομητηρίου – Τροποποίηση άρθρου 1961 Αστικού Κώδικα

Στην παρ. 1 του άρθρου 1961 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί του περιεχομένου του κληρονομητηρίου, οι λέξεις «αν ο ειρηνοδίκης κρίνει» αντικαθίστανται από τη λέξη «αν κριθεί» και το άρθρο 1961 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1961
Περιεχόμενο του κληρονομητηρίου

Το κληρονομητήριο παρέχεται μόνον αν κριθεί ότι έχουν αποδειχτεί όσα αναφέρονται στην αίτηση.
Το κληρονομητήριο αναγράφει τον κληρονόμο και αν υπάρχουν περισσότεροι και την κληρονομική μερίδα καθενός και ακόμη τον εκτελεστή της διαθήκης καθώς και τον καταπιστευματοδόχο και τους όρους με τους οποίους αυτός διορίζεται.».

  • 28 Φεβρουαρίου 2024, 22:06 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Μ

    Πρέπει να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ πιστοποιητικού (κληρονομητήριου) και πράξης του δικηγόρου ή απόφασης που διαπιστώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Σήμερα στην πράξη δεν εκδίδεται πιστοποιητικό από τις γραμματείες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά νομικά προβλήματα στη συνέχεια. Γενικά θα πρέπει για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας να αποδεσμευθούν οι δικαστικοί γραμματείς και αντί αυτών να επιληφθούν οι κατά τόπους δικηγορικοί σύλλογοι ως ΝΠΔΔ. Λόγω της δικηγορικής τους ιδιότητας, είναι σε θέση να εφαρμόσουν πληρέστερα τις εκάστοτε νομικές διατάξεις ενώ μετά την κατάργηση πολλών δικαστηρίων οι δικηγορικοί σύλλογοι θα βρίσκονται εγγύτερα στον πολίτη. Επίσης, καθώς διαθέτουν σήμερα έτοιμες και δοκιμασμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, θα μπορούν να λειτουργούν ταχύτερα και χωρίς τον περιορισμό του ωραρίου που κάθε δικαστική γραμματεία αναγκαίως έχει.