Άρθρο 10 Απόδειξη του περιεχομένου της αίτησης για την παροχή κληρονομητηρίου – Τροποποίηση άρθρου 1958 Αστικού Κώδικα

Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1958 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί της απόδειξης του περιεχομένου της αίτησης για την παροχή κληρονομητηρίου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η λέξη «προσαχθεί» αντικαθίσταται από τη λέξη «προσκομισθεί», β) οι λέξεις «ο ειρηνοδίκης μπορεί να επιτρέπει άλλα αποδεικτικά μέσα, υποχρεώνοντας συγχρόνως αυτόν που υπέβαλε την αίτηση να βεβαιώσει ενόρκως ότι δεν γνωρίζει κανένα γεγονός αντίθετο με τις δηλώσεις του» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ο αρμόδιος δικηγόρος για την έκδοση μπορεί να αξιολογήσει και κάθε άλλο προσκομισθέν έγγραφο», γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 1958 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1958
Απόδειξη

Εκείνος που υποβάλλει την αίτηση αποδεικνύει με δημόσια έγγραφα την ακρίβεια όσων αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο. Αν είναι αδύνατον ή ιδιαίτερα δύσκολο να προσκομισθεί δημόσιο έγγραφο, ο αρμόδιος δικηγόρος για την έκδοση μπορεί να αξιολογήσει και κάθε άλλο προσκομισθέν έγγραφο. Όταν το κληρονομητήριο εκδίδεται με βάση απόφαση, ο δικαστής μπορεί στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου να υποχρεώσει συγχρόνως αυτόν που υπέβαλε την αίτηση να βεβαιώσει ενόρκως ότι δεν γνωρίζει κανένα γεγονός αντίθετο με τις δηλώσεις του, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζεται και το άρθρο 744 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.».