Άρθρο 12 Παροχή κοινού κληρονομητηρίου – Τροποποίηση άρθρου 1960 Αστικού Κώδικα

Στην παρ. 2 του άρθρου 1960 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί της παροχής κοινού κληρονομητηρίου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «Ο ειρηνοδίκης μπορεί να απαιτήσει» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο αρμόδιος να εκδώσει το κληρονομητήριο μπορεί να ζητήσει», β) οι λέξεις «να βεβαιώσουν ότι» αντικαθίστανται από τις λέξεις «να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες βεβαιώνουν ότι», γ) προστίθενται οι λέξεις «της παρ. 1», και το άρθρο 1960 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1960
Περισσότεροι κληρονόμοι

Αν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, με αίτηση οποιουδήποτε απ’ αυτούς παρέχεται κοινό κληρονομητήριο. Στην περίπτωση αυτή εκείνος που το ζητεί πρέπει να αναφέρει τα ονόματα και τις μερίδες όλων των κληρονόμων, καθώς και ότι αυτοί αποδέχτηκαν την κληρονομία και ακόμη να αποδείξει τις δηλώσεις του αυτές.
Ο αρμόδιος να εκδώσει το κληρονομητήριο μπορεί να ζητήσει από όλους τους κληρονόμους να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες βεβαιώνουν ότι δεν γνωρίζουν κανένα γεγονός αντίθετο με τις δηλώσεις της παρ. 1.».

  • 25 Φεβρουαρίου 2024, 21:48 | ΓΙΑΝΝΗΣ

    Αν θέλουμε να λέμε ότι τα Δικαστήρια δεν α[ασχολούνται με όλα αυτά που πάνε στους δικηγόρους (και πολυ καλά) θα πρέπει όλη η διαδικασία να γίνεται μέσω πλατφόρμας όπως οι ένορκες βεβαιωσεις που γίνονται και τωρα από τους δικηγόρους.
    Δηλαδή πχ προσημείωση: κάνει ο πελάτης αίτηση στον δικηγόρο ο οποίος θα εκδίδει την απόφαση και θα την δημοσιεύει στην πλατφόρμα των δικηγορικών συλλόγων εκεί που ανέβασε και τη σχετική αίτηση και τέλος.
    Στα κληρονομητηρια που τώρα ο Ειρηνοδίκης με την διάταξη πιστοποιούσε το κληρονομικό δικαίωμα κατευθείαν χωρίς έκδοση κληρονομητηρίου απο την γραμματεία θα γίνεται το ίδιο με τις με την προυπόθεση οτι θα προσκομίζει ο δικηγόρος αντίγραφο της αίτησης του πελάτη και θα αναρτάται στο δικαστηριο για 10 ημέρες και τέλος. Στα σωματεία το ίδιο αφού εκδώσει την αποφαση και πάρει αριθμό από την πλατφόρμα θα προσκομίζει το καταστατικό και την αποφαση του στο πρωτοδικείο για καταχωριση και τέλος. Τις σχετικές αιτήσεις και τις αποφάσεις θα ανεβάζει ο δικηγόρος με σκαν στην πλατφόρμα.
    Με αυτό τον τρόπο θα πούμε ότι εχει φύγει ύλη απο τα δικαστήρια αλλιώς θα μπουκωσουν οι γραμματείες….