Άρθρο 24 Σύσταση ομάδας εργασίας για την εκκαθάριση και εξόφληση απαιτήσεων από την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συστήνεται ομάδα εργασίας υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι είκοσι (20) ατόμων, έργο της οποίας είναι αποκλειστικά η εκκαθάριση και διαδικασία εξόφλησης απαιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Τα μέλη της άνω ομάδας εργασίας εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργάσιμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες αργίας, τις απογευματινές και υπερωριακής νυχτερινής απασχόλησης ώρες.
2. Στην απόφαση της παρ. 1 ορίζεται η αμοιβή των μελών, η οποία καταβάλλεται μετά από βεβαίωση της υπηρεσίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. περί της επαρκούς παροχής των υπηρεσιών τους προς επίτευξη των στόχων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. αναφορικά με την εκκαθάριση και εξόφληση των απαιτήσεων των δικαιούχων της νομικής βοήθειας. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..
3. Ο ορισμός των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως μελών της ομάδας εργασίας του παρόντος διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από σχετική αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου Υπουργού Η πρόσκληση καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων, τα οποία είναι ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Εκκαθάρισης των Δαπανών Νομικής Βοήθειας, όπως αποτυπώνονται στον Οργανισμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που κυρώθηκε με το π.δ. 52/2018 (Α’ 98), και στην υπ. αρ. 20145/9.7.2018 (AΔΑ 7 Α0Η46ΨΧΥΙΔ9Ξ) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. περί καταμερισμού των οργανικών θέσεων ανά Τμήμα, καθώς και στην υπ. αρ. 19621/4.7.2018 (ΑΔΑ 6ΠΛΤ46ΨΧΥ-3ΒΙ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

  • 15 Φεβρουαρίου 2024, 19:23 | Δημήτριος Μωρίδης

    Οι 18 μήνες είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για εκκαθάριση. Προτείνεται το εξάμηνο. Επίσης θα πρέπει να επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στους υπαλλήλους που δεν τηρούν το χρονοδιάγραμμα του εξαμήνου.