Άρθρο 29 Καταργούμενες διατάξεις

Η παρ. 3 του άρθρου 690 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), περί της έγγραφης διαδικασίας στη συναινετική προσημείωση και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, καταργείται.

  • 20 Φεβρουαρίου 2024, 19:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.-Χ. ΣΑΚΚΑΣ

    Θα πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο αυτό η ρητή κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις ασκούμενες ως αναγνωριστικές αγωγές αλλά και στις ασκηθείσες ως καταψηφιστικές πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευσή του, για όλες τις διαφορές που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων, των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικείων, καθώς και στις αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης αλλά και για εκείνες που αφορούν στην ακύρωση πλειστηριασμού, ως αντικοινωνικά και αδίκως είχαν προβλεφθεί με το άρθρο 42 του Ν. 4640/2019 (που επανέφερε το δικαστικό ένσημο για όλες τις αναγνωριστικές αγωγές που κατατίθενται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο μετά την 30-11-2019, καθώς και για τις ήδη τότε εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές, για τις οποίες η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται μετά την 1-1-2020, καθορίζοντας ότι «Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. ΓϡΟΗ΄/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές για όλες τις διαφορές που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων και των μονομελών πρωτοδικείων, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού».).