ΜΕΡΟΣ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Άρθρο 22 Εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης και των Τμημάτων – Τροποποίηση άρθρου 6 ν.δ. 1017/1971

Στο άρθρο 6 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209), περί των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς τα όργανα στα οποία παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Πρόεδρο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., β) το πέμπτο εδάφιο καταργείται και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον πόσης Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Ταμείου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις και κατευθύνει τις εργασίες του και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που μεταβιβάζονται από αυτό. Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται του προσωπικού του Ταμείου, διευθύνει το έργο των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του, υπογράφει τις νόμιμες εντολές πληρωμής και υπογράφει κάθε έγγραφο του Ταμείου.
Αν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο αυτού και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. O Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους της Διεύθυνσης και των Τμημάτων του Ταμείου να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Προέδρου» όλες τις αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες πράξεις, που αφορούν στις αρμοδιότητες του Προέδρου.».