ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται:
α) οι προϋποθέσεις εγγραφής των δικηγόρων στους ειδικούς καταλόγους: αα) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1Α του άρθρου 787, αβ) της παρ. 2 του άρθρου 819 και αγ) του έκτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 706Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
β) το ύψος της αποζημίωσης των δικηγόρων στις ως άνω περιπτώσεις, ο τρόπος, ο χρόνος και οι λοιποί όροι καταβολής της,
γ) οι αναγκαίες εγγυήσεις για την αδιάβλητη επιλογή των δικηγόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των υποπερ. αα), αβ) και αγ) της περ. α).

  • 23 Φεβρουαρίου 2024, 15:45 | Θεόδωρος Ριμπάς

    Τα παραρτήματα αμοιβών των δικηγόρων αποτελούν μέρος του κωδικοποιημένου νόμου περί Δικηγόρων. Συνεπώς, ορθό είναι να τροποποιούνται μόνο με νεώτερο νόμο και όχι έκδοση υπουργικής απόφασης. Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθεί διάταξη στον παρόντα νόμο για τη ρητή αναφορά ποσού αμοιβής των δικηγόρων που αναλαμβάνουν την έκδοση πράξεων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο (υπό διαβούλευση νομοσχέδιο).

  • 21 Φεβρουαρίου 2024, 11:30 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ

    Θα πρέπει να γνωστοποιηθεί από το Υπουργείο το περιεχόμενο των εκτελεστικών υ.α. ως προς τις προϋποθέσεις εγγραφής στον σχετικό κατάλογο των δικηγόρων, η αμοιβή τους, τα κριτήρια επιλογής τους κλπ. ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί και να υπάρξει διαβούλευση και ως προς αυτά τα στοιχεία που συνδέονται στενά με του ουσιαστικό περιεχόμενο των διατάξεων του νομοσχεδίου.