Άρθρο 26 Νομοτεχνική προσαρμογή της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας λόγω της πληρωμής αποζημιώσεων – Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 69 ν. 5016/2023

Στο άρθρο 69 του ν. 5016/2023 (Α’ 21) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 οι λέξεις «η προκαταβολή φόρου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 69» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ο φόρος που πρoβλέπεται στο άρθρο 64», β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 καταργείται και οι παρ. 2 και 6 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Τα χρηματικά εντάλματα της παρ. 1 εκδίδονται σύμφωνα με πίνακα δικαιούχων και οφειλόμενων αποζημιώσεων, που υποβάλλεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος προς το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. Στον πίνακα προσδιορίζεται για κάθε δικαιούχο το σύνολο των ειδικών γραμματίων που εκδόθηκαν από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, το συνολικό ποσό αμοιβής που προκύπτει από τα ως άνω ειδικά γραμμάτια, ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013, (Α’ 167)], οι εισφορές υπέρ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) οι κρατήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 61 και 62 του Κώδικα Δικηγόρων και το πληρωτέο ποσό.».

«6. Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η διαδικασία εκκαθάρισης και απόδοσης του είκοσι τοις εκατό (20%), μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, αναστέλλεται η παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης του δικαιούχου. Αν κατά τον έλεγχο της παρούσας διαπιστωθεί ότι έλαβε χώρα καταβολή του ογδόντα τοις εκατό (80%) χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 5, ο λήπτης της αποζημίωσης καλείται να επιστρέψει αυτήν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. εντός είκοσι (20) ημερών και αν παραλείψει να το πράξει, το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε βεβαιώνεται σε βάρος του στην Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [ν. 4978/2022 (Α’ 190)]. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. αποστέλλει χρηματικό κατάλογο στην Α.Α.Δ.Ε..».