Άρθρο 4 Εγγραφή σωματείου με απόφαση δικαστηρίου ή πράξη δικηγόρου – Τροποποίηση άρθρου 81 Αστικού Κώδικα

Στο άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί της εγγραφής σωματείου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, οι λέξεις «Απόφαση για την εγγραφή του σωματείου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Εγγραφή του σωματείου», β) στο πρώτο εδάφιο, βα) οι λέξεις «Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, ο ειρηνοδίκης διατάσσει τις ενέργειες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Με απόφαση του ειρηνοδίκη διατάσσονται ή, στην περίπτωση της παρ. 1Α του άρθρου 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο δικηγόρος στην πράξη του αναφέρει τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν», ββ) προστίθεται περ. 3, γ) στο τρίτο εδάφιο, γα) προστίθενται οι λέξεις «ή, στην περίπτωση της παρ. 1Α του άρθρου 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από τον δικηγόρο,» και το άρθρο 81 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 81
Εγγραφή του σωματείου

Με απόφαση του ειρηνοδίκη διατάσσονται ή, στην περίπτωση της παρ. 1Α του άρθρου 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην πράξη του δικηγόρου αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν: 1. να δημοσιευθεί στον τύπο περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του· 2. να εγγραφεί το σωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει το όνομα και την έδρα του σωματείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησης και τους όρους που την περιορίζουν 3. να εγγραφεί η συνδικαλιστική οργάνωση και στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 1264/1982 (Α’ 79). Το καταστατικό επικυρώνεται από τον ειρηνοδίκη, ή, στην περίπτωση της παρ. 1Α του άρθρου 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από τον δικηγόρο, κοινοποιείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο του πρωτοδικείου.».

  • 21 Φεβρουαρίου 2024, 00:55 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

    ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 Η ΦΡΑΣΗ» Η ΔΙΑΤΑΞΗ Η Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ. ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ.

  • 21 Φεβρουαρίου 2024, 00:43 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

    ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΘΕΤΩ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΔΑΦΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ.